Lịch làm việc Tuần 17/HĐND/2023

Thứ sáu - 21/04/2023 21:52
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 17 (Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 29/4/2023)

 
THỨ HAI (ngày 24/4)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh để thông qua báo cáo giám sát về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của UBMTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương -  Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, UBND huyện Phú Riềng, UBND huyện Đồng Phú. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:  14 giờ 00, tại phòng họp B trụ sở đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy, lãnh đạo Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn cho ý kiến về xử lý kỷ luật đảng viên và kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn; đ/c Đào Thị triển - Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn; đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Ủy viên Chi bộ, Ủy viên BCH Công đoàn; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Chi bộ, Ủy viên BCH Công đoàn; đ/c La Văn Trường - PTP HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, phòng họp A, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 25/4)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri các tôn giáo và đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Lộc Ninh (theo Thư mời của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên. 
Mời dự:  Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND huyện Bù Gia Mập, Ban dân tộc HĐND huyện Bù Gia Mập; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập tại trụ sở UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
5. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) của HĐND thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
THỨ TƯ (ngày 26/4)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- 07 giờ 30: khảo sát thực tế một số khu dân cư đã được phê duyệt đầu tư trên địa bàn thị xã Chơn Thành.
- 09 giờ 00: làm việc với UBND thị xã Chơn Thành tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Chơn Thành.
- 13 giờ 30: khảo sát thực tế một số khu dân cư đã được phê duyệt đầu tư trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
- 15 giờ 00: làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài tại trụ sở HĐND và UBND thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên. 
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã, Tỉnh đoàn; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn làm việc với Ban dân tộc tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ NĂM (ngày 27/4)
SÁNG
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì trao nhà tình thương tại xã Đoàn Kết - huyện Bù Đăng. Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công Đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND.
Kính mời dự: Đ/c Trần Văn Mi - TUV, PCT UBND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố gồm: Bù Gia Mập, Phước Long, Đồng Xoài, Phú Riềng. (Riêng đại biểu huyện Bù Đăng do Thường trực HĐND huyện Bù Đăng mời).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng.
(Đề nghị tập trung tại UBND huyện Bù Đăng lúc 08 giờ 00 để cùng đi)
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì trao nhà tình thương tại xã Bình Minh - huyện Bù Đăng. Cùng đi: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Lâm  - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh.
Kính mời dự: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Bí thư Thị ủy Chơn Thành. Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND các huyện, thị xã: Chơn Thành, Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đốp, Đồng Phú; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. (Riêng đại biểu huyện Bù Đăng do Thường trực HĐND huyện Bù Đăng mời).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.
(Đề nghị tập trung tại UBND huyện Bù Đăng lúc 08 giờ 00 để cùng đi)
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
4. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháo chế HĐND tỉnh dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc đội ngũ tri thức trên địa bàn tỉnh Bình Phước góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền năm 2023 (theo Thư mời của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
5. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
 1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Bù Đăng.
Thành phần: Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND -UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Văn phòng, công chức và người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. (Riêng đại biểu huyện Bù Đăng do Thường trực HĐND huyện Bù Đăng mời)
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
(Ghi chú: 12 giờ 05 xe xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
Lái xe:  Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ SÁU (ngày 28/4)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).
Ghi chú trang phục: Nam mặc quần tây, áo sơ mi, thắt cravat; Nữ mặc quần, áo dài truyền thống (màu đen hoặc màu trắng).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
Lái xe:  Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, làm việc với Sở Xây dựng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Chương trình phục dựng Lễ hội “Mừng múa mới của người S’tiêng tỉnh Bình Phước” (theo thư mời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thời gian, địa điểm: 08 giờ, sân lễ hội Khu bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ BẢY (ngày 29/4)
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 (theo Thư mời của UBND huyện Phú Riềng).
(Ghi chú về trang phục nam:quần tây, áo sơ mi trắng, thắt caravat)
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00, Đền thờ Vua Hùng - xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
(Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 162 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 177 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Tháng hiện tại95,270
  • Tổng lượt truy cập3,498,530