Lịch làm việc Tuần 29/HĐND/2023

Thứ sáu - 14/07/2023 05:10
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 29 (Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 23/7/2023)
THỨ HAI (ngày 17/7)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Bình Long  khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 18/7)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh họp Đoàn giám sát theo Quyết định số 1125-QĐ/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Phòng họp D - UBND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh;  lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2023 tại huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
5. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp trực tuyến về nội dung Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2023) HĐND thành phố Đồng Xoài khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
2. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Tổ Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh. Cùng dự: đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường B - Bộ CHQS tỉnh.
THỨ (ngày 19/7)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và giám sát hoạt động lấy phiếu tín nhiệm của Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Hội trường Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Bù Gia Mập khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường C- UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2023 tại thị xã Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ NĂM (ngày 20/07)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023.
Mời dự: Các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lộc Ninh cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh.Cùng dự: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
2. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Chơn Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2023.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45, tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
4. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
5. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh:
+  Báo cáo lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh.
Cùng dự: đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - Kế toán trưởng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
+ Làm việc với Sở Tài chính về tình hình quản lý xe ô tô biển kiểm soát 93A-0568
Cùng dự: Đ/c Trương Thị Bích - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng HCTCQT; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng HCTCQT; đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - Kế toán trưởng.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 21/7)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.

2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 22/7)
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp mặt Trường Đoàn Trung ương II, K5 (1988-1990).
Thời gian, địa điểm:  (02 ngày) tại tỉnh Lâm Đồng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tham gia tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, Lễ giỗ anh linh các liệt sĩ, hương linh đồng bào tử nạn tại Núi Bà Rá và Lễ an vị tượng đồng 3 vị thánh nhân: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà, nữ tướng Quân Nguyễn Thị Định. (theo Công văn 90/CCB của Hội Cựu Chiến binh thị xã Phước Long).
Thời gian, địa điểm: (02 ngày) tại Đền thờ liệt sĩ Bà Rá, thị xã Phước Long.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHỦ NHẬT (ngày 23/7)
Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Lễ giỗ anh linh các liệt sĩ  và hương linh đồng bào tử nạn và Lễ an vị tượng đồng 3 vị thánh nhân: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà, nữ tướng Quân Nguyễn Thị Định.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Phước Long; Đền thờ Liệt sĩ Bà Rá, thị xã Phước Long.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.

 (Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Tháng hiện tại184,672
  • Tổng lượt truy cập3,587,932