Lịch làm việc Tuần 45/2023/HĐND

Chủ nhật - 05/11/2023 22:21
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 45 (Từ ngày 05/11/2023 đến ngày 12/11/2023)

CHỦ NHẬT (ngày 05/11)
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (Trưởng đoàn) dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023. Cùng đi: đ/c  La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
Thời gian, địa điểm:  08 giờ 00, tại Nhà văn hóa Khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long.
Ghi chú: 06 giờ 00, tập trung tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để cùng đi
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (Trưởng đoàn) dự:
Thời gian, địa điểm:
+ 14 giờ 00, dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023, tại Nhà văn hóa ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.
+ Dự Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết tại hộ gia đình ông Thạch Ban, đội 4, ấp Nam Đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.
Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND.
Ghi chú: 13 giờ 00, tập trung tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để cùng đi.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023.
 Thời gian, địa điểm:
+ 07 giờ 30, tại Nhà văn hóa Khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài.
+ 13 giờ 30, tại Nhà văn hóa ấp 7, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài.
4. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023.
Thời gian, địa điểm:  07 giờ 30, tại Nhà văn hóa khu phố 3, phường Long Thủy, thị xã Phước Long.
5. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023.
Thời gian, địa điểm:  14 giờ 00, tại Nhà văn hóa ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.
THỨ HAI (ngày 06/11)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X tại thành phố Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm:
+ 07 giờ 30, tiếp xúc cử tri với cử tri phường Tân Đồng, phường Tân Thiện, phường Tân Xuân và xã Tiến Hưng, tại Hội trường UBND xã Tiến Hưng.
+ 13 giờ 30, tiếp xúc cử tri với cử tri phường Tân Phú, phường Tân Bình, phường Tiến Thành và xã Tân Thành, tại Hội trường UBND phường Tân Bình.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu. 
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X tại thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND phường Long Phước.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.
Phương tiện: thuê ngoài.
THỨ BA (ngày 07/11)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 39/2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B -  Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban kinh tế - ngân sách để thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Ban dân tộc HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Cục thuế.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B -  trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Lộc Hòa.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4. lãnh đạo chuyên trách Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
5. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Thuận Phú.
+ 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Tân Hưng.
Phương tiện: Thuê ngoài.
6, Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X tại thị xã Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm:
+ 07 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Minh Long.
+ 13 giờ 30,  tại Hội trường UBND xã Nha Bích.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Cục Hải quan và Cục Thuế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Cục thuế.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
THỨ (ngày 08/11)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Lộc Hưng.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Phú Văn.
+ 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Bình Thắng.
Phương tiện: Thuê ngoài.
4, Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X tại thị xã Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Thắng.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ NĂM (ngày 09/11)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Bù Gia Mập khóa IV, nhiệm 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường C - UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2023.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 09/11 đến 12/11/2023) 08 giờ 00, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
THỨ SÁU (ngày 10/11)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh báo cáo viên tuyên truyền vận động đồng bào DTTS thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
 Địa điểm: tại UBND xã Phú Văn.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023.
Thời gian, địa điểm:  08 giờ 00, tại Nhà văn hóa thôn 7, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự:
+ 14 giờ 00: dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
+  18 giờ 30: dự tiếp Đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Tĩnh, tại Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Tài chính về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X. 
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế,  Kho bạc nhà nước; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
5. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 00,tại Nhà văn hóa ấp Suối Ngang, xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành.
THỨ BẢY (ngày 11/11)
Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
CHỦ NHẬT (ngày 12/11)
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự:
Thời gian, địa điểm:  
+ 13 giờ 30, dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023, tại Nhà văn hóa ấp 2, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
+ Dự Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết tại hộ gia đình bà Thị Bép, ấp Sóc Vàng, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00,tại Nhà văn hóa khu dân cư ấp 1, xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành.(Lịch này thay thư mời).
                                                                                       
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:89

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 182 | lượt tải:55
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập36
  • Tháng hiện tại129,245
  • Tổng lượt truy cập3,532,505