Lịch làm việc Tuần 51/2023/HĐND

Thứ hai - 18/12/2023 20:14
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 51 (Từ ngày 16/12/2023 đến ngày 22/12/2023)

THỨ BẢY (ngày 16/12)
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn -TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - ChánhVăn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ.
Địa điểm: Khoa Khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Thống Nhất, số 01 đường Lý Thường Kiệt, phường 07, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Lái xe:  Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh Trưởng Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Ban dân tộc HĐND tỉnh (có chương trình riêng).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng Phòng công tác HĐND; đ/c La Văn Trường - PTP HCTCQT; đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 16/12 đến ngày 19/12/2023, tại các tỉnh Gia Lai, Bình Định và Phú Yên.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ HAI (ngày 18/12)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 32/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự họp bàn, thống nhất nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và điều hành của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBMTTQVN tỉnh.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh Trưởng Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Ban dân tộc HĐND tỉnh (có chương trình riêng).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng Phòng công tác HĐND; đ/c La Văn Trường - PTP HCTCQT; đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 16/12 đến ngày 19/12/2023, tại các tỉnh Gia Lai, Bình Định và Phú Yên.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
5. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó  Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 19/12)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh để kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hôi, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Cùng dự: Phòng công tác  HĐND.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Bù Gia Mập khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường C - UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ (ngày 20/12)
SÁNG +CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ  9, HĐND huyện Đồng Phú khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường huyện Đồng Phú.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã Chơn Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp xét nâng lương đối với cán bộ, công chức và người lao động năm 2024.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Chi ủy Chi bộ, Chủ tịch Công  đoàn Văn phòng; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng các phòng chuyên môn của Văn phòng; đ/c La Văn Trường - PTP HCTCQT.
Thời gian, Địa điểm: 14 giờ 00, Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 21/12)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại năm 2023 tại Đảng bộ thị xã Bình Long và Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Cùng dự: đ/c La Văn Trường - PTP. HCTCQT (chuẩn bị tài liệu và nội dung).
Thời gian, địa điểm:
+  08 giờ 00, tại Thị ủy Bình Long.
+ 14 giờ 00, tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tham gia Đoàn thăm, chức mừng lễ Giáng sinh năm 2023 (có chương trình riêng.)
Thời gian, địa điểm: ( từ ngày 21/12 đến 22/12/2023) tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột; Dòng Nữ Vương Hòa Bình
(05 giờ 00, tập trung tại Sở Nội vụ để xuất phát).
4. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2023.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 21/12 đến 24/12/2023) 08 giờ 00, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Đồng Xoài khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 22/12)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
( Trang phụcNam mặc quần tây, áo sơ mi, thắt cravat;  Nữ mặc quần, áo dài truyền thống).
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Lãnh đạo Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án khuyến công quốc gia điểm điểm giai đoạn 2021-2023 và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.
  Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp A, lầu 2 - Trường Chính trị tỉnh. 


(Lịch này thay thư mời).
                                                                                       
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:10

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:23
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Tháng hiện tại153,604
  • Tổng lượt truy cập3,556,864