Lịch làm việc tuần 05/2024/HĐND

Thứ hai - 29/01/2024 02:17
 
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 05 (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)


THỨ HAI (ngày 29/01)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đi thăm, chúc tết Thường trực HĐND các huyện, thị xã: Bù Gia Mập, Phước Long, Phú Riềng.
Thành phần cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại huyện Bù Gia Mập, sau đó đi thị xã Phước Long, huyện Phú Riềng.
(06 giờ 00 xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi huyện Bù Gia Mập).
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Đào Thị Triển  - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2030.
 Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. 14 giờ 00, Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đi thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy (theo lịch làm việc Tỉnh ủy).
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đi thăm, chúc tết Thường trực HĐND huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài.
Thành phần cùng đi:  đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại huyện Đồng Phú sau đó đi TP. Đồng Xoài
(13 giờ 30 xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Chương trình Xuân Chiến sĩ 2024.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 30, tại huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 30/01)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban  văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đi thăm, chúc tết tại huyện Bù Đăng.
Thành phần cùng đi: Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ 00, tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
- 09 giờ 15, tại Thường trực HĐND huyện Bù Đăng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự làm việc với lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh.
Nội dung: Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo công tác tài chính năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng làm việc Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3.Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp mặt tất niên Nhân dip kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và chào đón năm mới Xuân Giáp Thìn 2024.
 Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại khuôn viên UBND huyện Bù Đốp.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ (ngày 31/01)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đi thăm, chúc tết Thường trực HĐND các huyện, thị xã: Bù Đốp, Lộc Ninh, Bình Long, Hớn Quản,Chơn Thành.
Thành phần cùng đi: Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: tại các địa phương (06 giờ 00 xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi huyện Bù Đốp).
 Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, tặng quà tại xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng (theo chương trình riêng).
Thời gian, địa điểm: tại xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 01/02)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự tất niên nhân dịp Tết Cổ truyền dân tộc và đón Xuân Giáp Thìn năm 2024.
 Thời gian, địa điểm: 11 giờ 00, tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự họp mặt nguyên lãnh đạo huyện Hớn Quản nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024.
Thời gian, địa điểm:  08 giờ 00, tại Huyện ủy Hớn Quản.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ SÁU (ngày 02/02)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệu sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Lễ khai mạc Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại huyện Bù Đốp do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước phối hợp với UBND huyện Bù Đốp tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trung tâm Thương mại huyện Bù Đốp.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

(Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập41
  • Tháng hiện tại136,152
  • Tổng lượt truy cập3,539,412