Lịch làm việc Tuần 11/2024/HĐND

Thứ hai - 11/03/2024 00:35
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 11 (Từ ngày 11/03/2024 đến ngày 15/03/2024)

THỨ HAI (ngày 11/03)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 94 năm 2024.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 25/02 đến ngày 05/4/2024, tại Học viện Quốc phòng, số 93 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự họp trao đổi công tác tổ chức phân luồng sau THCS, quy mô năng lực đào tạo, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (theo Thư mời số 444/GM-SLĐTBXH ngày 05/3/2024 của Sở Lao động, thương binh và Xã hội).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Sở Lao động thương binh và Xã hội.
THỨ BA (ngày 12/03)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Diễn đàn kết nối doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024 (theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 06/2/2024 của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp mặt của Tỉnh ủy -HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh với già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng  Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thường trực HĐND huyện Hớn Quản, Ban pháp chế HĐND huyện Hớn Quản; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 13/03)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương, Giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. (theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 20/02/2024).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng  Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Ban dân tộc HĐND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thường trực HĐND thị xã Chơn Thành, Ban pháp chế HĐND thị xã Chơn Thành; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tham gia Đoàn đi khảo sát thực địa dự án quy hoạch khu kinh tế du lịch gắn liền với phát triển nông nghiệp đô thị và bảo tồn văn hóa dân tộc Bưng Sê, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài (Theo Thư mời số 53/GM-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố Đồng Xoài).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 30, tại nhà văn hóa Bưng Sê.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
5. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự chương trình kết nạp hội viên Hội văn nghệ  dân gian Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh về công tác cán bộ.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: Bộ phận Tổ chức của Văn phòng.
Mời dự: Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.
Nội dung:
- Hội nghị (bước 1) rà soát nhân sự để thực hiện quy trình 5 bước đối với chức danh Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- Hội nghị (bước 2) giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
+ Mời dự: Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; Trưởng các phòng chuyên môn của Văn phòng.
- Hội nghị (bước 3) thảo luận, giới thiệu nhân sự Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Ghi chú: thành phần tham dự tương tự như hội nghị tại bước 1)
-  Hội nghị (bước 4) lấy ý kiến về nhân sự được giới thiệu.
+ Mời dự: Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; Trưởng các phòng chuyên môn của Văn phòng.
- Hội nghị (Bước 5) chủ chốt thảo luận, biểu quyết nhân sự.
Thời gian, địa điểm: từ 16 giờ 00, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo kiệt.
THỨ NĂM (ngày 14/03)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024.
Mời dự: Các đại biểu HĐND tỉnh khu vực thị xã Phước Long cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thông tin, dân nguyện; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên Phòng Thông tin, dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở Ban tiếp Công dân.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) HĐND thành phố Đồng Xoài khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 15/03)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV,  Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025); tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (theo Kế hoạch số 232-KH/TU ngày 07/03/2024 của Tỉnh ủy Bình Phước)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 06/2024.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 16/03)
Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc Vòng 1 Giải Vô địch Bóng chuyền nữ quốc gia năm 2024.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00, tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
CHỦ NHẬT (ngày 17/03)
Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ hội phá bàu (Dua Tpeng) của người Khmer xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh (theo Thư mời UBND huyện Lộc Ninh).
 Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Bàu K Poch, ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
(Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Tháng hiện tại184,863
  • Tổng lượt truy cập3,588,123