Lịch làm việc Tuần 15/2024/HĐND

Chủ nhật - 07/04/2024 23:02
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 15 (Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 12/04/2024)

 
THỨ HAI (ngày 08/04)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì:
+ 13 giờ 30 - 15 giờ 20, Chủ trì họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các cơ sở giáo dục dân lập và tư thục trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Đồng Xoài, UBND huyện Đồng Phú; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
+ 15 giờ 30, Chủ trì họp Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Ban dân tộc HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh:
+ 14 giờ 00, Chủ trì họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thông tin, Dân nguyện.
+ 15 giờ 00, Chỉ trì họp lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn. Cùng dự: Đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - kế toán.
Địa điểm: Tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
TỐI:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 84/KH-HĐND ngày 04/4/2024 của HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại Nhà hàng Tân Vạn Xuân.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
THỨ BA (ngày 09/04)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang.
Thành phần, thời gian, địa điểm: Theo Kế hoạch số 84/KH-HĐND ngày 04/4/2024 của HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban pháp chế HĐND tỉnh xem xét, thông qua báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn cán bộ tỉnh đi công tác tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Thời gian: Từ ngày 09/4 đến ngày 11/4/2024.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang.
Thời gian, địa điểm: Theo Kế hoạch số 84/KH-HĐND ngày 04/4/2024 của HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 10/04)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ hội vía Bà Linh Sơn Thánh mẫu Bà Rá năm Giáp Thìn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại cơ sở thờ tự Miếu Bà Rá (khu phố Bình Giang 1, Phường Sơn Giang, thị xã Phước Long).
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
 2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác dân vận - nắm tình hình Nhân dân quý I/2024.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2030.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa  xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 11/04)
SÁNG
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 04/2024.
Mời dự: Các đại biểu HĐND tỉnh khu vực thị xã Chơn Thành cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Thông tin, dân nguyện; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên Phòng Thông tin, dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở Ban tiếp Công dân.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.

CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa  xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban Khối Nội chính Tỉnh ủy  quý I/2024.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
THỨ SÁU (ngày 12/04)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ dâng hoa, dâng hương và Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1975 -15/4/2024) của Công an tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hội trường A - Công an tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.(Lịch này thay thư mời).
                                                                                       
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập85
  • Tháng hiện tại133,320
  • Tổng lượt truy cập3,536,580