Lịch làm việc Tuần 23/2024/HĐND

Chủ nhật - 02/06/2024 22:35
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 23 (Từ ngày 03/06/2024 đến ngày 07/06/2024)

 
THỨ HAI (ngày 03/06)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát việc đầu tư nâng cấp, mở rộng một số dự án BOT giao thông trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
THỨ BA (ngày 04/06)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp Đoàn cán bộ và học viên đi nghiên cứu, học tập thực tế tại Singapore.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
THỨ (ngày 05/06)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp cấp huyện.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thường trực HĐND thị xã Bình Long, Ban pháp chế HĐND thị xã Bình Long; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn làm việc với Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Long, tại trụ sở Công an thị xã Bình Long.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh:
+ 14 giờ 00 - 14 giờ 45: dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
+ 14 giờ 45: dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Quy chế bầu cử trong  Đảng và Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh -  Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 - 14 giờ 45, tại Hội trường Tỉnh ủy.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 06/06)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp cấp huyện.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thường trực HĐND huyện Bù Đốp, Ban pháp chế HĐND huyện Bù Đốp; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn làm việc với Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đốp, tại trụ sở Công an huyện Bù Đốp.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp đánh giá kết quả tập sự của Công chức.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công Đoàn Văn phòng; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị; lãnh đạo phòng Thông tin, Dân nguyện; công chức Bùi Quang Duy.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 07/06)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 13/2024.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị lần thứ Mười ba - UBMTTQVN tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban dân tộc HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Bù Đăng, UBND huyện Bù Gia Mập, Trường PTDTNT THCS & THPT Điểu Ông huyện Bù Đăng, Trường THCS Đắk Ơ huyện Bù Gia Mập, Trường THPT Đắk Ơ huyện Bù Gia Mập; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 12 (chuyên đề), HĐND thị xã Phước Long khóa IV.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B -Trung tâm hội nghị thị xã Phước Long.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp chuyên đề cuối tháng 6 và kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A - UBND tỉnh.
4. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ Mười ba (chuyên đề) HĐND thành phồ Đồng Xoài khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.


(Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập94
  • Tháng hiện tại133,171
  • Tổng lượt truy cập3,536,431