Lịch làm việc Tuần 25/2024/HĐND

Chủ nhật - 16/06/2024 20:33
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 25 (Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 21/06/2024)

THỨ HAI (ngày 17/06)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều -Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Cùng dự: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng công tác  HĐND.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với  Cục Hải quan về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND; Chuyên viên Ban kinh tế - ngân sách.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm  07 giờ 30 - 08 giờ 30, tại trụ sở Cục Hải quan.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
CHIỀU:

1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế, dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND; đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND; đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND tỉnh, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
THỨ BA (ngày 18/06)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn:
+ 07 giờ 30 - 9 giờ 30: Đoàn làm việc với  Sở Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND; Chuyên viên Ban kinh tế - ngân sách.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Địa điểm: tại trụ sở Sở kế hoạch và Đầu tư.
+ 9 giờ 30 :  Đoàn làm việc với Cục Thuế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND; Chuyên viên Ban kinh tế - ngân sách.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Địa điểm: tại trụ sở Cục Thuế.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự họp mặt kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2024).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại Cơ quan tạp chí Văn nghệ tỉnh. 
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy. 
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ (ngày 19/06)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị thông báo Dự thảo báo cáo kiểm toán NSĐP năm 2023 của tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2024.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy. 
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 20/06)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024.
Mời dự: Các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Bù Gia Mập cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thông tin, dân nguyện; đ/c Bùi Quang Duy - Chuyên viên Phòng Thông tin, dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở Ban tiếp Công dân.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban kinh tế - ngân sách để thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa  X.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban pháp chế HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thị xã Chơn Thành, UBND huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:07 giờ 30, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đ/c Đào Thị Triển -  Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển -  Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với  Sở Tài chính về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND; Chuyên viên Ban kinh tế - ngân sách.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Tài chính, tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự họp mặt kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2024).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Khuôn viên, Đài PTTH và Báo Bình Phước.
TỐI:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự tiệc Liên hoan chào mừng các đoàn đại biểu về dự Hội nghị.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại An Lộc Hotel & Spa (Quốc lộ 13, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long).
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
THỨ SÁU (ngày 21/06)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2024 Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND; Chuyên viên Ban kinh tế - ngân sách.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3.  Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

(Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Tháng hiện tại185,134
  • Tổng lượt truy cập3,588,394