Lịch làm việc Tuần 21/HĐND/2024

Chủ nhật - 19/05/2024 22:16
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 21 (Từ ngày 20/05/2024 đến ngày 25/05/2024)


 
CHỦ NHẬT (ngày 19/05)
Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng đi: đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:  Từ ngày 20/5 đến ngày 08/6/2024, tại Nhà Quốc hội.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Văn Dương (đưa, đón sân bay).
THỨ HAI (ngày 20/05)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát việc đầu tư nâng cấp, mở rộng một số dự án BOT giao thông trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng Phòng công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Đoàn khảo sát và làm việc với Nhà đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng QL 13 đoạn từ cầu Tham Rớt đến Bình Long (Công ty Cồ phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước).
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát việc đầu tư nâng cấp, mở rộng một số dự án BOT giao thông trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng Phòng công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, Đoàn khảo sát và làm việc với Nhà đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng QL 13 đoạn từ Bình Long đến ngã 3 Lộc Tấn (Công ty Cồ phần BOT Quốc lộ 13 An Lộc - Hoa Lư).
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
THỨ BA (ngày 21/05)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.
Thành phần: Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ,  Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực HĐND thị xã Bình Long; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND; đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND thị xã Bình Long, tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động năm 2024.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường lầu 8- Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A - UBND tỉnh.
5. Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp nghe Sở Tài chính báo cáo: (1) Dự thảo Kế hoạch thanh lý, trang bị xe ô tô phục vụ công tác chức danh và công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước; (2) Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D - UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Bình Thắng.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ (ngày 22/05)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Quan.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Lộc Hòa.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT và THCS Điểu Ong huyện Bù Đăng, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT và THCS Điểu Ong huyện Bù Đăng.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
5. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Lộc Hưng.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND thị trấn Tân Khai.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Trường THPT Đắk Ơ và Trường THCS Đắk Ơ huyện Bù Gia Mập, tại Trường THCS Đắk Ơ huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ NĂM (ngày 23/05)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024.
Mời dự: Các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Phú Riềng cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thông tin, dân nguyện; đ/c Bùi Quang Duy - Chuyên viên Phòng Thông tin, dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở Ban tiếp Công dân.
2. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến Thông tin thời sự lần 3/2024; kết hợp biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Cùng dự: Toàn thể Đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
3. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.
Thành phần: Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực HĐND huyện Bù Đăng; đ/c Đào Thị Triển - Phó ChánhVăn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND; đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện Bù Đăng, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
4. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến Thông tin thời sự lần 3/2024; kết hợp biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp.
5. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Thuận Lợi.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp xem xét các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 qua buổi làm việc của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 24/05)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh:
+  08 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 12/2024, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
+ 11 giờ 30, Tiếp Đoàn công tác của Ban pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam, tại huyện Hớn Quản.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát việc đầu tư nâng cấp, mở rộng một số dự án BOT giao thông trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng Phòng công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Đồng Phú, UBND huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Đoàn khảo sát và làm việc với Nhà đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 741 đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài (Công ty Cồ phần đầu tư xây lắp Miền Nam).
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Vũ Long Sơn -TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đón tiếp Đoàn công tác của Ban pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam. Cùng đi: đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng HCTCQT; đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: Theo kế hoạch 150/KH-HĐND ngày 17/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương. 
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh, tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
5. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
6. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
Phương tiện: Thuê ngoài.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát việc đầu tư nâng cấp, mở rộng một số dự án BOT giao thông trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng Phòng công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, Đoàn làm việc với Nhà đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long (Công ty Cồ phần kinh doanh BOT đường ĐT 741).
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
TỐI:
Đ/c Vũ Long Sơn -TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp Đoàn công tác của Ban pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam.
Thành phần, thời gian, địa điểm: Theo kế hoạch 150/KH-HĐND ngày 17/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương. 
THỨ BẢY (ngày 25/05)
1. Đ/c Vũ Long Sơn -TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp Đoàn công tác của Ban pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam.
Thành phần, thời gian, địa điểm: Theo kế hoạch 150/KH-HĐND ngày 17/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương. 
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Công tác kiểm tra của Đảng” Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Thời gian, địa điểm: (02 ngày) Từ ngày 25/5 đến  26/5/2024, 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước(Lịch này thay thư mời).
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Tháng hiện tại185,312
  • Tổng lượt truy cập3,588,572