Lịch làm việc Tuần 14/2024/HĐND

Thứ hai - 01/04/2024 00:17
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 14 (Từ ngày 31/03/2024 đến ngày 05/04/2024)

CHỦ NHẬT (ngày 31/03)
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 78/KH-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại Nhà ăn Văn phòng Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ HAI (ngày 01/04)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang.
Thành phần, thời gian, địa điểm : Theo Kế hoạch số 78/KH-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
2. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 94 năm 2024.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 25/02 đến ngày 05/4/2024, tại Học viện Quốc phòng, số 93 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục dân lập và tư thục trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa  xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, Giám sát Sở Giáo dục và Đào tạo, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.
5. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2030.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh thông qua nội dung Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I/2024, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2024; Xem xét báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành trung ương về kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh; Xem xét báo cáo công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thông tin, Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
TỐI:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 78/KH-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại Nhà hàng Lũy Tre Xanh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ BA (ngày 02/04)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang.
Thành phần, thời gian, địa điểm : Theo Kế hoạch số 78/KH-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh chuyên đề “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Chơn Thành, tại trụ sở UBND thị xã Chơn Thành.
+ 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Đồng Phú, tại trụ sở UBND huyện Đồng Phú.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND thị xã Phước Long, tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Phước Long.
Phương tiện: Thuê ngoài.
4. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
5. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dân nguyện -Thông tin dự Hội nghị Tổng kết công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phối hợp xử lý điểm nóng đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2021- 2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Công an tỉnh.
THỨ (ngày 03/04)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh chuyên đề “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Công an tỉnh, tại trụ sở Công an tỉnh.
+ 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Sở Giao thông vận tải, tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Tài chính, tại trụ sở Sở Tài chính.
THỨ NĂM (ngày 04/04)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 07/2024.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe:  Võ Khảo Kiệt.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự lần thứ II/2024 gắn với việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương.  .
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (mở rộng) lần thứ 18, nhiệm kỳ (2020-2025). Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024.
  Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
4. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự lần thứ II/2024 gắn với việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương.  
Thành phần: Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ; Công chức Văn phòng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ 28 (mở rộng).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Thị ủy Bình Long.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Điểu Điều -Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban dân tộc HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả giám sát của Ban.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lộc Ninh, UBND huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 05/04)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18/2024.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày (Buổi sáng từ 8 giờ 00, buổi chiều từ 14 giờ 00), tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.


(Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập52
  • Tháng hiện tại136,583
  • Tổng lượt truy cập3,539,843