Lịch làm việc Tuần 22/2024/HĐND

Thứ hai - 27/05/2024 20:45
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 22 (Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 31/05/2024)
THỨ HAI (ngày 27/05)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh. Cùng dự: Đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 28/05)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự thính Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 28/5 đến 31/5/2024) tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thành phố Hà Nội.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Văn Dương (đưa, đón sân bay).
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X tại thành phố Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm:
+ 07 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Tân Đồng.
+ 13 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Tân Bình.
4. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X tại thị xã Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm:
+ 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Thắng.
+ 13 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Minh Long.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
5. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục dự kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng đi: Đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:  Từ ngày 28/5 đến ngày 08/6/2024, tại Nhà Quốc hội.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ (ngày 29/05)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Đồng Nai.
+ 14 giờ 00,  tại Hội trường UBND xã Phú Sơn.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Đường 10.
+14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Bình Minh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 30/05)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Đăng Hà.
+ 14 giờ 00,  tại Hội trường UBND xã Thống Nhất.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Vũ Long Sơn -TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội thảo lần thứ nhất đóng góp ý kiến cho Dự thảo công trình “Bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng bộ huyện Hớn Quản giai đoạn 1930- 2024” .
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bù Gia Mập lần thứ III năm 2024.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4. Lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 31/05)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội thảo Khoa học “Giáo dục Văn hóa - Nghệ thuật tộc trong Nhà trường Phổ thông và Đại học”.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45, Trường Đại học Tây nguyên, số 567 Lê Duẩn, phường Eo Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X tại thị xã Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Nha Bích.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.


(Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:89

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 182 | lượt tải:55
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Tháng hiện tại129,897
  • Tổng lượt truy cập3,533,157