Lịch làm việc Tuần 50/HĐND/2023

Chủ nhật - 10/12/2023 20:58
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 50 (Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 16/12/2023)

 

THỨ HAI (ngày 11/12)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh năm 2023.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 09/12 đến ngày 12/12/2023, tại tỉnh Lào Cai.
Lái xe: Bùi Thanh Hải (đưa, đón đi sân bay).
3. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội  HĐND tỉnh Trưởng Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh năm 2023 (có chương trình riêng).
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội  HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội  HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 09/12 đến ngày 12/12/2023, tại tỉnh Lào Cai.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu (đưa, đón đi sân bay).
THỨ BA (ngày 12/12)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn  - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( phiên họp chuyên đề).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ (ngày 13/12)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:
+ 14 giờ 00  đến 15 giờ 30: dự họp Tổ đảng số 1 về đánh giá, kiểm điểm đảng viên năm 2023.
Thành phần: Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
+ 15 giờ 30: Chủ trì họp đánh giá chất lượng cán bộ, công chức khối lãnh đạo (theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP).
Thành phần:  Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn của Văn phòng.
Địa điểm: tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh:
+ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30: Chủ trì họp Tổ đảng số 1 về đánh giá, kiểm điểm Đảng viên năm 2023.
+ 15 giờ 30: dự họp đánh giá chất lượng cán bộ, công chức khối lãnh đạo (theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP).
Địa điểm: tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 14/12)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023.
Mời dự: Các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Đồng Phú cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thông tin, dân nguyện; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên Phòng Thông tin, dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở Ban tiếp Công dân.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn -TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2023.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 14/12 đến 17/12/2023) 08 giờ 00, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
5. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Hớn Quản khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45, tại Hội trường HĐND - UBND huyện Hớn Quản.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu thị trường tại tỉnh Bình Phước” (Theo Thư mời của Trường Chính trị tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp 1 - Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Lãnh đạo chuyên trách Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 15/12)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp bàn, thống nhất nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và điều hành của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại UBMTTQVN tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XVI; Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ VII và phát động Cuộc thi lần thứ VIII, năm 2024-2025.
 Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Mời dự: Đ/c Bùi Văn Thiêm - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đ/c Nguyễn Khắc Giáng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BẢY(ngày 16/12)
Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn -TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ.
Địa điểm: Khoa Khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Thống Nhất, số 01 đường Lý Thường Kiệt, phường 07, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Lái xe:  Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.


(Lịch này thay thư mời).
                                        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập86
  • Tháng hiện tại132,925
  • Tổng lượt truy cập3,536,185