Lịch làm việc Tuần 49/2023/HĐND

Thứ hai - 04/12/2023 20:41
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 49 (Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 09/12/2023)

THỨ HAI (ngày 04/12)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị giới thiệu nội dung Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước cho các đơn vị được kiểm toán.
Thời gian, địa điểm: 08 giở 30, tại Hội trường 601, tầng 6, trụ sở Kiểm toán nhà nước khu vực XIII.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp C - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
 3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Thời gian, địa điểm: 08 giở 00, tại Hội trường lầu 8, Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh.
Ghi chú: đối với các đ/c Đảng viên còn lại của Văn phòng, công chức và người lao động Văn phòng dự tại điểm cầu Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. (giao đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Chi ủy viên, Trưởng phòng Công tác HĐND tổng hợp, theo dõi tại điểm cầu Văn phòng).
Thời gian, địa điểm: (cả ngày) 08 giở 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Thời gian, địa điểm: 14 giở 00, tại Hội trường lầu 8, Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
THỨ BA (ngày 05/12)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 43/2023.
Nội dung: Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo bổ sung nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì:
 + 08 giờ 30 đến 09 giờ 30: Họp đánh giá, phân loại, xét khen thưởng năm 2023 đối với công chức và người lao động của Văn phòng.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng các phòng chuyên môn của Văn phòng.
+ 09 giờ 30:  Họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Văn phòng.
Thành viên Hội đồng gồm: Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Bí thư Chi Đoàn TNCSHCM, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Thông tin - Dân nguyện; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị;.
Địa điểm: tại Phòng họp A- trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên họp chuyên đề).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 06/12)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 31/2023.
Nội dung: Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo bổ sung nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước lần thứ nhất năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn  Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh. Cùng đi: đ/c Trương Thị Bích - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng HCTCQT; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Tòa nhà Trung tâm - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường C- Trường Chính trị tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 07/12)
SÁNG +CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Mời dự: Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và thành phần khác  theo Giấy  mời số 456 /GM- HĐND ngày 30/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45, tại Tòa nhà Trung tâm - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe:  Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2023.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 07/12 đến 10/12/2023) 08 giờ 00, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
THỨ SÁU (ngày 08/12)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Mời dự: Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và thành phần khác theo Giấy mời số 456 /GM- HĐND ngày 30 /11 /2023 của Thường trực HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45, tại Tòa nhà Trung tâm - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe:  Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
THỨ BẢY (ngày 09/12)
 Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ công nhận “Quần thể 162 Cây Di Sản Việt Nam” (theo Thư mời của UBND huyện Đồng Phú).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Tiểu khu 379, Rừng Mã Đà.
Lái xe:  Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.(Lịch này thay thư mời).
                                                                                       
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 162 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 177 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Tháng hiện tại95,313
  • Tổng lượt truy cập3,498,573