CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND TỈNH, KHÓA IX

Thứ hai - 11/10/2021 03:49

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX
(từ ngày 07 đến ngày 08/12/2020)

NGÀY 07/12/2020

Công văn số 384/HĐND-VP ngày 03/12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covit-19 tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX (nhờ văn phòng chuyển giúp).

* Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 45 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 30 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút

Công văn số 355/HĐND ngày 18/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười bốn (cuối năm 2020) của HĐND tỉnh.

BUỔI SÁNG

1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

4.1. HĐND tỉnh miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tờ trình số 372/TTr-HĐND ngày 26/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh Đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự thảo nghị quyết Đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- HĐND tỉnh tặng hoa và chụp hình lưu niệm với nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4.2. HĐND tỉnh miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021;

4.3. HĐND tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tờ trình 386/TTr-HĐND ngày 03/12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Tờ trình số 387/TTr-HĐND ngày 03/12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

- HĐND tỉnh tặng hoa và chụp hình với tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4.4. HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021;

5. Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.

6. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020.

7. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

7.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

BUỔI CHIỀU

HĐND tỉnh tiếp tục xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

7.2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

7.3. Báo cáo của UBND tỉnh về tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

7.4. Báo cáo của UBND tỉnh tóm tắt tình hình thực hiện ngân sách năm 2020 và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021. 

7.5. Báo cáo của UBND tỉnh về tóm tắt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

7.6. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về tóm tắt kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

7.7. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tóm tắt kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

7.8. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tóm tắt kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

7.9. Các báo cáo, tờ trình đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp), gồm:

7.9.1. Báo cáo:

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021;

Báo cáo số 40/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2020 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh về Kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.

Báo cáo số 75/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2020 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021;

Báo cáo số 35/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. 

Báo cáo số 24/BC-HĐND-DT ngày 20/11/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của ban Dân tộc HĐND tỉnh;

- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

Báo cáo số 42/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2020 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Báo cáo số 77/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2020 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025; 

Báo cáo số 36/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tình hình thực thi pháp luật năm 2020.

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác của UBND tỉnh năm 2020 và chương trình công tác năm 2021;

Báo cáo số 25/BC-HĐND-DT ngày 20/11/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 về lĩnh vực dân tộc.

- Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

- Báo có (tóm tắt) của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025;

- Báo cáo số 400/BC-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Tình hình thực hiện ngân sách năm 2020 và dự toán thu, chi NSNN năm 2021;

- Báo cáo của UBND tỉnh về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2020;

- Công văn số 4481/UBND-TH ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

Báo cáo của UBND tỉnh về những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ mười hai và tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh;

Công văn số 1898/SNN-VP ngày 16/11/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo vấn đề đã hứa với cử tri;

Công văn số 1086/SGTVT-VP ngày 18/11/2020 của Sở Giao thông vận tải  về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 12;

Công văn số 1797/SCT-NL ngày 05/11/2020 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tài chính nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2019

- Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021;

- Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021;

- Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

7.9.2. Tờ trình:

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương, giai đoạn 2021 – 2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021;

- Tờ trình của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 và Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh sang năm 2021;

- Tờ trình của UBND tỉnh về ban hành Nghị quyết quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh được đầu tư trực tiếp, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2021-2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất quy định tại số thứ tự 1.1, 1.3, 2.3, 2.7, 2.12. 2.13 phụ lục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước và bổ sung biểu chi tiết về diện tích chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2021 – 2022 đến năm học 2025 – 2026;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 181/2000/NQ-HĐND ngày 28/12/2000 của HĐND tỉnh về phát động triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua nghị quyết chính sách đặc thù hỗ trợ người có uy tín, già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình của UBND tỉnh về thông qua Đề án thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua nghị quyết ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025;

- Tờ trình của UBND tỉnh về ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình của UBND tỉnh về việc sáp nhập một số thôn ở các xã: Bù Nho, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Phú Trung thuộc huyện Phú Riềng;

- Tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình của UBND tỉnh về quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

8. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

8.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

NGÀY 08/12/2020

BUỔI SÁNG

HĐND tỉnh tiếp tục xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

8.2. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021.

8.3. Báo cáo thẩm tra của của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX.

8.4. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX.

8.5. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX.

- Báo cáo số 38/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết và Đề án của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX.

- Báo cáo số 39/BC-HĐND-PC ngày 26/11/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Các dự thảo Nghị quyết và Đề án của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX.

8.6. Báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX.

9. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

- Công văn số 4482/UBND-TH ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

Công văn số 4483/UBND-TH ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính nội dung trình HĐND tỉnh tại Công văn số 4467/UBND-TH ngày 04/12/2020;

Công văn số 4467/UBND-TH ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung, đích chính một số nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh

- Công văn số 4456/UBND-KT ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Giải trình theo báo cáo thẩm tra số 78/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2020 của HĐND tỉnh;

- Công văn số 3074/STNMT-CCQLĐĐ ngày 02/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải trình Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2020;

- Báo cáo số 4713/BC-SYT ngày 30/11/2020 của Sở Y tế giải trình, tiếp thu Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo số 394/BC-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Giải trình việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh BP từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026;

- Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Giải trình, tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh;

- Báo cáo số 399/BC-UBND ngày 02/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban VH-XH, HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười bốn HđND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh giải trình việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 181/2000/NQ-HĐ ngày 28/12/2000 của HĐND tỉnh về việc phát động triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

- Báo cáo số 3849/BC-SGDĐT ngày 02/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Giải trình về kết quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác thí điểm dạy song ngữ và xây dựng trường học thông ming trên địa bàn tỉnh năm 2020;

- Báo cáo số 408/BC-UBND ngày 07/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Giải trình, tiếp thu ý kiến của Ban văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh;

- Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết và đề án UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX

-  Báo cáo số 405/BC-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh giải trình về phần kinh phí thực hiện đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

- Công văn số 2867/BCH-TM ngày 02/12/2020 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo giải trình về đảm bảo chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Báo cáo số 396/BC-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho người có uy tín, già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;

BUỔI CHIỀU

10. Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

11. HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

11.1. Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

- Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

- Dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025

Phụ lục đính kèm biểu 1

Phụ lục đính kèm biểu 2

- Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Phụ lục đính kèm

- Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021;

Phụ lục đính kèm biểu số 1

Phụ lục đính kèm biểu số 2

Phụ lục đính kèm biểu số 3

Phụ lục đính kèm biểu số 4

Phụ lục đính kèm biểu số 4.1

Phụ lục đính kèm biểu số 4.2

- Dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025;

Phụ lục đính kèm biểu 1

Phụ lục đính kèm biểu 2

Hồ sơ chủ trương;

Hồ sơ điều chỉnh chủ trương;

11.2. Dự thảo nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2021, tỉnh Bình Phước;

Phụ lục đính kèm biểu số 01 ; Phụ lục đính kèm biểu số 02 ; Phụ lục đính kèm biểu số 03 ; Phụ lục đính kèm biểu số 03 ;Phụ lục đính kèm biểu số 15 ; Phụ lục đính kèm biểu số 16 ; Phụ lục đính kèm biểu số 17 ; Phụ lục đính kèm biểu số 18 ; Phụ lục đính kèm biểu số 30 ; Phụ lục đính kèm biểu số 32 ; Phụ lục đính kèm biểu số 33 ; Phụ lục đính kèm biểu số 34 ; Phụ lục đính kèm biểu số 39Phụ lục đính kèm biểu số 41 ; Phụ lục đính kèm biểu số 42

- Dự thảo nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2019;

Phụ lục đính kèm biểu 62 ; Phụ lục đính kèm biểu 48 ; Phụ lục đính kèm biểu 50 ; Phụ lục đính kèm biểu 51 ; Phụ lục đính kèm biểu 52 ; Phụ lục đính kèm biểu 59 ; Phụ lục đính kèm biểu 58 ; Phụ lục đính kèm biểu 53 ; Phụ lục đính kèm biểu 54.1 ; Phụ lục đính kèm biểu 54 ; Phụ lục đính kèm biểu 61

 - Dự thảo nghị quyết quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước được đầu tư trực tiếp, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025;

- Dự thảo nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 và Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh sang năm 2021;

11.3. Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất đã quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

-Phụ lục 01;

- Phụ lục 02;

- Phụ lục 03;

- Dự thảo nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất quy định tại số thứ tự thứ 1.1, 1.3, 2.3, 2.7, 2.12, 2.13 Phụ lục Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước và bổ sung Biểu chi tiết về diện tích chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019.

11.4. Dự thảo nghị quyết thông qua chương trình nhà ở tỉnh Bình Phước đến 2025, định hướng đến 2030;

11.5. Dự thảo nghị quyết quy định mức thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026;

11.6. Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh;

11.7. Dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 181/2000/NQ-HĐND ngày 28/12/2000 của HĐND tỉnh về phát động triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

11.8. Dự thảo nghị quyết Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

11.9. Dự thảo nghị quyết thông qua Đề án thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

- Dự thảo nghị quyết sáp nhập một số thôn ở các xã: Bù Nho, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Phú Trung thuộc huyện Phú Riềng

- Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐNĐ tỉnh;

11.10. Dự thảo nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địabàn tình Bình Phước;

- Dự thảo nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

11.11. Dự thảo nghị quyết ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021-2025;

Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021 - 2025;

Phụ lục 01 ; Phụ lục 02 ; Phụ lục 03 ; Phụ lục 04 ; Phụ lục 05 ; Phụ lục 06 ; Phụ lục 07 ; Phụ lục 08 ; Phụ lục 09 ; Phụ lục 10 ; Phụ lục 11 ; Phụ lục 12

11.12. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

12. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

13. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 61 | lượt tải:31

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 75 | lượt tải:27

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 96 | lượt tải:40
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Tháng hiện tại118,814
  • Tổng lượt truy cập3,206,197