TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND TỈNH, KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 22:51
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BẢY, KHÓA IX HĐND TỈNH 
Tài liệu đang cập nhật
GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ
I. CÁC TỜ TRÌNH
1. Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 02/10/2018 Đề nghị chấp thuận bầu bổ sung UVUBND tỉnh khóa IX , nhiệm kỳ 2016-2021.
Dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;
2. Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thông qua Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 
Dự thảo nghị quyết Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
3. Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thông qua chỉ tiêu biên chế công chức và biên chế dự nghiệp công lập của tỉnh năm 2019;
Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2019;
Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019;
Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 (sau khi tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh);
4. Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Bình Phước.
Dự thảo nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Bình Phước (sau khi tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh); 
5. Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn Thành phồ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 
Dự thảo nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;
Dự thảo nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đã tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban VH-XH,HĐND tỉnh);
6. Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 
Dự thảo nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
7. Tờ trình số 97/TTr-HĐND ngày 09/11/2018 Dự thảo nghị quyết bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh. 
Dự thảo nghị quyết bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh;
Dự thảo nghị quyết bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh (đã tiếp thu ý kiến của ban KT-NS HĐND tỉnh);
8. Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 08/11/2018 Dự thảo nghị quyết Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Dự thảo nghị quyết Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Dự thảo nghị quyết Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đã tiếp thu ý kiến của Ban KT-NS);
9. Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 
Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
10. Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đã tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban VHXH, HĐND tỉnh);
11. Tờ trình số 282/TTr-HĐND ngày 14/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;
Dự thảo nghị quyết xác nhân kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu;
12. Tờ trình số 283/TTr-HĐND ngày 14/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019;
Dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lên của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019;
13. Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và thời hạn UBND gửi báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Dự thảo nghị quyết Quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Dự thảo nghị quyết Quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đã tiếp thu ý kiến của Ban KTNS, HĐND tỉnh);
14. Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách khuyến mãi và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh;
Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh;
Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh (Đã tiếp thu ý kiến của Ban KTNS);
Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh (Đã tiếp thu chỉnh sửa);
15. Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương;
Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương (Đã tiếp thu);
16. Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 19/11/2018 cỉa Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;
Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;
Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (Đã tiếp thu);
II. CÁC BÁO CÁO
1. Báo cáo số 242/BC-UBND ngày 08/11/2018 về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;
2. Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018, Chương trình hoạt động năm 2019;
3. Báo cáo số 1447/BC-VKS ngày 08/11/2018 của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX;
4. Báo cáo tóm tắt số 1466/BC-VKS ngày 08/11/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX;
5. Báo cáo số 721/BC-CTHADS ngày 05/11/2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019;
6. Báo cáo tóm tắt của Cục thi hành án dân sự về kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019;
7. Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 13/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;
Công văn số 3725/UBND-TH ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính số liệu báo cáo và tiếp thu ý kiến thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp;
8. Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 13/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;
Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;
Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (đã tiếp thu);
9. Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 15/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017;
10. Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017;
 Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2017;
11. Báo cáo số 77/BC-TA ngày 12/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
12. Báo cáo tóm tắt số 77/BC-TA ngày 12/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tòa án năm 2018;
13. Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020;
14 Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt đánh giá  giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020;
15. Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tác động chính sách đào tạo, bồi dưỡng; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
16. Báo cáo số 286/BC-HĐND ngày 21/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh;
17. Báo cáo số 36/BC-HĐND-VHXH ngày 22/11/2018 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và dự thảo nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 về lĩnh vực văn hóa - xã hội.
18. Báo cáo số 37/BC-HĐND-VHXH ngày 22/11/2018 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết quy định phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
19. Báo cáo số 38/BC-HĐND-VHXH ngày 22/11/2018 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
20. Báo cáo số 39/BC-HĐND-VHXH ngày 22/11/2018 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết quy định phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
21. Báo cáo số 40/BC-HĐND-VHXH ngày 22/11/2018 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban Văn hóa - xã Hội HĐND tỉnh;
22. Báo cáo số 245/BC-UBND ngày 13/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình công tác, phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2018.
23. Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;
24. Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách năm 2019;
Dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019, tỉnh Bình Phước;
25. Báo cáo số 59/BC-HĐND-KTNS ngày 21/11/2018 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. (lĩnh vực kinh tế)
26. Báo cáo số 60/BC-HĐND-KTNS ngày 21/11/2018 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, tình hình thực hiện ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách năm 2019.
27. Báo cáo số 61/BC-HĐND-KTNS ngày 21/11/2018 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh;
28. Báo cáo số 62/BC-HĐND-KTNS ngày 26/11/2018 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019;
29. Báo cáo số 31/BC-HĐND-PC ngày 23/11/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra về các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp
30. Báo cáo số 32/BC-HĐND-PC ngày 23/11/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động của UBND tỉnh năm 2018 chương trình hoạt động năm 2019.
31. Báo cáo số 33/BC-HĐND-PC ngày 23/11/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật năm 2018.
32. Báo cáo số 34/BC-HĐND-PC ngày 23/11/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.
33. Báo cáo số 886/BC-MTTQ-BTT ngày 20/11/2018 của Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cử tri đối với những người giữ chức vụ được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX;
34. Báo cáo số 298/BC-HĐND ngày 26/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX;
35. Báo cáo số 40/BC-HĐND-DT ngày 26/11/2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 về lĩnh vực dân tộc;
36. Báo cáo số 41/BC-HĐND-DT ngày 26/11/2018 cảu Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
37. Báo cáo số 302/BC-HĐND ngày 30/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HDDND tỉnh trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX;
38. Thông báo số 368/TB-MTTQ-BTT ngày 30/11/2018 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018;
39. Báo cáo số 315/BC-HĐND ngày 03/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về báo cáo tổng hợp thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;
40. Báo cáo số 285a/BC-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách năm 2019;
41. Báo số 276/BC-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020;
42. Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 10/12/2018 giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh về các dự thảo Nghị quyết;
III. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ
1. Công văn số 1499/GTVT-KHTC ngày 20/11/2018 của Sở Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tài kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018);
2. Công văn số 359/BPW-KTĐT ngày 04/12/2018 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;
3. Công văn số 2097/BVYHCT-KHTC-CNTT ngày 04/12/2018 của Bệnh viện Y học cổ truyền về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
4. Công văn số 315/PTTH-KT ngày 06/12/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
5. Công văn số 890/STP-BTTP ngày 06/12/2018 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;
6. Công văn số 417/BC-SGDĐT ngày 06/12/2018 của Sở Giáo dục và đào tạo báo cáo trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh;
7. Công văn số 2148/SKHĐT-TH ngày 07/12/2018 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX;
8. Công văn số 88/TA ngày 06/12/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
9. Công văn số 2395/SNV-XDCQ ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ bảy;
10. Công văn số 2396/SNV-XDCQ ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ bảy;
11. Công văn số 3106/SXD-QLN ngày 07/12/2018 của Sở Xây dựng về việc trả lời kiến nghị cử tri về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt;
12. Công văn số 398/BDT-KHTH ngày 07/12/2018 của Ban Dân tộc về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
13. Công văn số 2406/SYT-NVY ngày 06/12/2018 của Sở Y tế về việc trả lời kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;
14. Công văn số 334/CT-TL ngày 07/12/2018 của Công ty Thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Khai;
IV. TRẢ LỜI Ý KIẾN TỔ ĐẠI BIỂU (3652/UBND-TH)
1. Báo cáo số 4128/BC-SGDĐT ngày 07/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
2. Báo cáo số 136/BC-BDT ngày 07/12/2018 của Ban Dân tộc trả lời ý kiến, kiến nghị của tổ đại biểu HĐND tỉnh;
3. Công văn số 3249/STNMT-VP ngày 07/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh;
4. Công văn số 2394/SNV ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;
5. Công văn số 366/BQLDA-VP ngày 06/12/2018 của Ban quản lý dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh;
6. Công văn số 3523/STC-NS ngày 06/12/2018 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;
7. Công văn số 1556/SGTVT-KHTC ngày 06/12/2018 của sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
8. Công văn số 2149/SKHĐT-TH ngày 07/12/2018 của Sở Kế hoạc và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh;
9. Công văn số 918/CAT-PV01 ngày 07/12/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;
10. Công văn số 2343/UBND-KT ngày 07/12/2018 của UBND thành phố Đồng Xoài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh.
11. Công văn số 1884/SLĐTBXH-QLLVHXH ngày 07/12/2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý keiens, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh;
12. Báo cáo số 249/BC-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng về giải trình ý kiến, kiến nghị của các Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa IX;
13. Công văn số 1969/SCT-QLN ngày 11/12/2018 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước;
V. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI (3621/UBND-TH)
1. Công văn số 2393/SNV-XDCQ ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
2. Công văn số 1753/SNV-VP ngày 07/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
3. Công văn số 3248/STNMT-VP ngày 07/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
4. Công văn số 413/BQLNN ngày 07/12/2018 của Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HDDND tỉnh;
5. Công văn số 3105/SXD-QLN ngày 07/12/2018 của Sở Xây dựng về việc trả lời kiến nghị cử tri;
6. Công văn số 394/BDT-KHTH ngày 07/12/2018 của Ban Dân tộc về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
7. Công văn số 2400/SYT-NVY ngày 06/12/2018 của Sở Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri;
8. Công văn số 3508/STC-NS ngày 05/12/2018 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
9. Công văn số 889/STP-BTTP ngày 06/12/2018 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh;
10. Công văn số 945/BQL-TNMT ngày 06/12/2018 của Ban Quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến cử tri theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3621/UBND-TH;
11. Công văn số 1866/SLĐTBXH-NCC ngày 6/12/2018 của Sở Lao động thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị cử tri;
12 Công văn số 1557/SGTVT-KHTC ngày 06/12/2018 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
13. Công văn số 2409/SNV-CCVC ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời kiến nghị cử tri huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản;
14. Công văn số 2149/BCH-TM ngày 10/12/2018 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú và cử tri Nguyễn Hữu Thanh ấp 2, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản;
15. Công văn số 484/TTr-NV3 ngày 07/12/2018 của Thanh Tra tỉnh về việc báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
16. Công văn số 912/CAT-PV01 ngày 06/12/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

 

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 112 | lượt tải:63

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 110 | lượt tải:37

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 144 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Tháng hiện tại78,814
  • Tổng lượt truy cập3,339,498