CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH, KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 22:34

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX
(từ ngày 09 đến ngày 10/7/2018)


* Thời giam làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 20 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)

NGÀY : 09/7/2018

1) Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2) Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3) Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

4) Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy.

5) Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV.

6) HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh

6.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.2. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017;

6.3. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.4. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

6.5. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2018;

6.6. Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác ngành tòa án 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.7. Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.8. Báo cáo tóm tắt của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.9. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp)

6.9.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh;

6.9.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp;

6.9.3. Báo cáo của các Ban của HĐND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo của ban KT-NS HĐND tỉnh;

- Báo cáo của ban VH-XH HĐND tỉnh;

- Báo cáo của ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Báo cáo của ban Dân tộc HĐND tỉnh;

6.9.4. Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

6.9.4.1. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2018;

6.9.5. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

6.9.6. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ năm và tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh;

6.9.7. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các vấn đề, nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh đến nay;

6.9.8. Báo cáo (chi tiết) của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác ngành tòa án 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.9.9. Báo cáo (chi tiết) của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.9.10. Báo cáo (chi tiết) của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

6.9.11. Tờ trình số 106/TTr-HĐND ngày 12/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019;

6.9.12. Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

6.9.13. Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.14. Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.15. Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.16. Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2018-2020;

6.9.17. Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 116/2018 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh;

6.9.18. Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.19. Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh;

6.9.20. Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi số thứ tự 3, 5 mục I khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.21. Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Phú Riềng;

6.9.22. Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về thông qua chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động thực hiện tinh giản biên chế diện dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy;

6.9.23. Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.24. Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh thông qua phân bổ biên chế công chức và biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018.

7) Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018.

8) HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

8.1. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.

8.2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo:

8.2.1. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo về:

Tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2018; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018; thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức,đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; điều chỉnh, bổ sung danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2018-2020; quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

8.2.2. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

8.2.3. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo về:

- Công tác của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

- Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019;

- Sửa đổi số thứ tự 3, 5 mục I khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước; phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018; phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2018; quy định chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động thực hiện tinh giản biên chế diện dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước; kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Phú Riềng.

- Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX;

8.2.4. Báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018 – 2020.

9) HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giám đốc Sở Y tế;

- Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

NGÀY: 10/7/2018


10) HĐND tỉnh tiếp tục tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

11) Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 9/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX;

Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 6/7/2018 của UBND tỉnh về giải trình tiếp thu ý kiến theo báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND tỉnh;

Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban KTNS HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết "Quy định mức thu lệ phí, phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về ý kiến thẩm tra của ban Pháp chế HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX.

Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm tra Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Bình Phước.

12) Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

13) HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tở trình số 33/TTr-UBND ngày 11/6/2018 V/v Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (kèm dự thảo nghị quyết);

Tở trình số 34/TTr-UBND ngày 11/6/2018 /v Đề nghị chấp thuận bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. (kèm dự thảo nghị quyết);

14) HĐND tỉnh chứng kiến việc khen cao cho một số đồng chí lãnh đạo.

15) HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

1. Dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019;

2. Dự thảo nghị quyết về điều chính kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

3. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018.

4. Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

5. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

6. Dự thảo Nghị quyết thứ tư: điều chỉnh, bổ sung danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2018 - 2020.

7. Dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

8. Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi số thứ tự 3, 5 mục I khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

9. Dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

10. Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động thực hiện tinh giản biên chế diện dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy. Phụ lục kèm theo;

11. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

12. Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Phú Riềng.

13. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

14. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2018.

15. Dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

16. Dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018 – 2020.

16) Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

17) Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 381/HĐND

V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 29/10/2023

lượt xem: 158 | lượt tải:81

Kế hoạch: 348/KH-HĐND

Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2023.

Thời gian đăng: 23/10/2023

lượt xem: 98 | lượt tải:30

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV.

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6.

Thời gian đăng: 23/10/2023

lượt xem: 105 | lượt tải:40
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Tháng hiện tại49,357
  • Tổng lượt truy cập2,318,174