TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH, KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 22:31

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHÓA IX

1. Công văn số 361/HĐND ngày 21/11/2017 về việc  điều chỉnh thời gian họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX 

TỜ TRÌNH

1.Tờ trình số 118/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

2.Tờ trình số 123/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc thành lập thị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản.

3.Tờ trình số 125/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc thông qua Nghị quyết quy định mức chi, chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

4.Tờ trình số 126/TTR-UBND ngày 14/11/2017 Dự thảo Nghị quyết bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020 trên đại bàn tỉnh Bình Phước.

5.Tờ trình số 127/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các cở sở  khám bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

6.Tờ trình số 132/TTR-UBND ngày 14/11/2017 Dự thảo Nghị quyết định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

7.Tờ trình số 133/TTR-UBND ngày 14/11/2017 Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

8.Tờ trình số 134/TTR-UBND ngày 14/11/2017 Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu, quản lý một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

9.Tờ trình số 117/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2017 về mức hộ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.

10.Tờ trình số 352/TTR-HĐND ngày 17/11/2017 về việc ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 

11. Tờ trình số 129/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020.

12. Tờ trình số 130/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc đề nghị thông qua vốn đầu tư công năm 2018.

13. Tờ trình số 137/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc thông qua quyết định chủ trương các dự án thuộc nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 -2020 tỉnh Bình Phước.

14. Tờ trình số 131/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

15. Tờ trình số 120/TTR-UBND ngày 14/11/2017 về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dung đất kỳ cuối (2016-2020).

16. Tờ trình số 138/TTR-UBND ngày 22/11/2017 về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.

17. Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 14/11/2017 V/v Đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

18. Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 14/11/2017 Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh BP

BÁO CÁO

1. Báo cáo số 249/ BC-UBND ngày 13/11/2017 về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh về quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2016.

2. Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 13/11/2017 về việc đánh giá tác động của chính sách điều chỉnh quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020.

3. Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 14/11/2017 về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 2017. (Biểu mẫu kèm theo)

4. Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 14/11/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp 4, HĐND tỉnh khóa IX đến nay.

5. Báo cáo số 332/BC-VKS ngày 06/11/2017 báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX. 

 6. Báo cáo số 251/BC-VKS ngày 14/11/2017 báo cáo tóm tắt của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.

 7. Báo cáo số 63/BC-TA ngày 14/11/2017 về kết quả công tác Tòa án nhân dân năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

8. Báo cáo số 362/BC-HĐND ngày 21/11/2017 về kết quả công tác năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh

9. Báo cáo số 825/BC-CTHADS ngày 13/11/2017 về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017 và  phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

10. Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 14/11/2017 về kết quả hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh năm 1017, chương trình hoạt động năm 2018  

11. Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 14/11/2017 về kinh tế -  xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

12. Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 17/11/2017  báo cáo ước thực hiện ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018.

13. Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 20/11/2017  báo cáo tóm tắt về tình hình  kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

14. Báo cáo số 244/BC-UBND ngày 06/11/2017 về việc tổng kết thực hiện Nghị Quyết  số 28/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước  thực hiện Chương trình MTQG  xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2017.  

15. Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 23/11/2017 về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh Bình Phước.  

ĐỀ ÁN 

1. Đề án thành lập thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

2. Đề án thành lập phường Tiến Thành và Thành Phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2. Dự thảo Nghị quyết về việc tán thành thông qua Đề án thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước.

3. Dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi, chế độ bồi dưỡng đối với cán  bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

4. Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Dự thảo Nghị quyết tán thành thông qua Đề án thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

6. Dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

7. Dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

8. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

9. Dự thảo Nghị quyết về việc Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Bình Phước quy định về phí trên địa bàn tỉnh

10. Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

11. Dự thảo Nghị quyết về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020.

12. Dự thảo Nghị quyết quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước. .(tiếp phụ lục 3, phụ lục 4)

  CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ HỨA

1. Báo cáo số 1324/SGTVT-KHTC  ngày 17 /11/2017  báo cáo về những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017) .

2. Báo cáo số 1755/SNN-VP  ngày 16 /11/2017  báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017).

3. Báo cáo số 2168/SKHĐT-TH ngày 14 /11/2017 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX.

4. Báo cáo số 2571/STNMT-TTR  ngày 14 /11/2017 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017).

5. Báo cáo số 2594/SNV-XDCQ  ngày 09 /11/2017 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017).

6. Báo cáo số 2100/SNN-VP  ngày 07 /11/2017 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017).

 

 

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 112 | lượt tải:63

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 110 | lượt tải:37

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 144 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Tháng hiện tại78,422
  • Tổng lượt truy cập3,339,106