CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 21:46

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
(Ngày 30/6 và 01/ 7/2016)
 
NGÀY : 30/6/2016
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIẾN HÀNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX:

1) Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2) Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII phát biểu khai mạc kỳ họp.

3) Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

4) Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Báo cáo số 106/BC-UBBC ngày 27/5/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Quyết định số 108/QĐ-UBBC ngày 27/5/2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

5) Đại biểu HĐND khóa IX lên nhận giấy chứng nhận đại biểu.

6) HĐND tỉnh tặng khánh lưu niệm cho đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII và tặng quà lưu niệm cho đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII không tái cử.

7) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (gửi đại biểu tự nghiên cứu).

8) HĐND tỉnh bầu các chức danh theo quy định của pháp luật:

8.1. HĐND tỉnh bầu Ban Kiểm phiếu bầu cử các chức danh theo quy định.

8.2. HĐND tỉnh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Phát biểu của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII.

8.3. HĐND tỉnh bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

8.4. HĐND tỉnh quyết định thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh.

- HĐND tỉnh xem xét Tờ trình về việc thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh;

- HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh.

8.5. HĐND tỉnh quyết định số lượng Thành viên các Ban của HĐND tỉnh và thông qua Nghị quyết quyết định số lượng Thành viên các Ban của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- HĐND xem xét tờ trình về việc dự kiến số lượng Thành viên và cơ cấu tổ chức các Ban của HĐND tỉnh;

- HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc dự kiến số lượng Thành viên và cơ cấu tổ chức các Ban của HĐND tỉnh.

8.6. HĐND tỉnh bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng của HĐND tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Nghị quyết về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Nghị quyết về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Nghị quyết về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Nghị quyết về việc bầu chức danh Chánh văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Thường trực HĐND tỉnh họp phê chuẩn danh sách Ủy viên của các Ban của HĐND tỉnh theo đề nghị của Trưởng ban;

- Thường trực HĐND tỉnh khóa IX ra mắt HĐND tỉnh;

- Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX thay mặt Thường trực HĐND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ trước HĐND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh khóa IX ra mắt HĐND tỉnh.

8.8. HĐND tỉnh bầu Chủ tịch UBND tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

8.9. HĐND tỉnh bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

8.10. HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- UBND tỉnh khóa IX ra mắt HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX thay mặt UBND phát biểu nhận nhiệm vụ trước HĐND tỉnh.

8.11. HĐND tỉnh bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

9) HĐND tỉnh xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết về: Nội quy các kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của HĐND tỉnh; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2016.

9.1. Các tờ trình (gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu);

9.2. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra số 07/BC-HĐND-PC ngày 22/6/2106 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết;

- HĐND xem xét báo cáo thẩm tra số 18/BC-HĐND-KTNS ngày 22/6/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách.

9.3. HĐND tỉnh thảo luận các dự thảo nghị quyết;

9.4. HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết.

- Dự thảo nghị quyết về việc thông qua Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Dự thảo nghị quyết về việc Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Dự thảo nghị quyết về việc Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016;

- Dự thảo nghị quyết về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước;

 


 

 NGÀY: 01/7/2016
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIẾN HÀNH NỘI DUNG
KỲ HỌP THƯỜNG KỲ GIỮA NĂM 2016:

10) HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

10.1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016;

Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016;

10.2. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2016.

10.3. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp):

10.3.1. Báo cáo số 165/BC-HĐND ngày 22/6/2016 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

10.3.2. Báo cáo số 166/BC-HĐND ngày 22/6/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

10.3.3. Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII.

10.3.4. Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016.

10.3.5. Báo cáo số 38/BC-TAND ngày 6/6/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác ngành tòa án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

10.3.6. Báo cáo số 118/BC-VKS-VP ngày 7/6/2016 củaViện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

10.3.7. Báo cáo số 277/BC-CTHADS ngày 8/6/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

10.3.8. Tờ trình số 146/TTr-HĐND ngày 6/6/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh (thay thế Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

10.3.9. Tờ trình số 147TTr-UBND ngày 6/6/2016 của UBND tỉnh về điều chỉnh vốn phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

10.3.10. Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 6/6/2016 của UBND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

11) HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh:

11.1. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

11.2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

 

- Báo cáo số 17/BC-HĐND-KTNS ngày 22/6/2016 của Ban KTNS thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2016;

- Báo cáo số 18/BC-HĐND-KTNS ngày 22/6/2016 của Ban KTNS về thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh;

12) Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

13) Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

14) HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp. 

- Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2016;

- Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh vốn phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

- Dự thảo nghị quyết về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

15) Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

16) Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 381/HĐND

V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 29/10/2023

lượt xem: 158 | lượt tải:81

Kế hoạch: 348/KH-HĐND

Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2023.

Thời gian đăng: 23/10/2023

lượt xem: 98 | lượt tải:30

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV.

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6.

Thời gian đăng: 23/10/2023

lượt xem: 105 | lượt tải:40
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Tháng hiện tại49,310
  • Tổng lượt truy cập2,318,127