CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 22:02

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX
(từ ngày 11 đến ngày 12/7/2017)


* Thời giam làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 20 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)

NGÀY : 11/7/2017

1) Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2) Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3)Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

4) Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy.

5) Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV.

6) HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

6.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017;

6.2. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả hoạt động của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017;

6.3. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

6.4. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2017;

6.5. Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác ngành tòa án 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

6.6. Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

6.7. Báo cáo tóm tắt của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

6.8. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp):

6.8.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư của HĐND tỉnh;

6.8.2. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp;

6.8.3. Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp;

6.8.4. Báo cáo của các Ban của HĐND tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017;

- Báo cáo số 33/BC-HĐND-KTNS ngày 23/6/2017 của Ban TKNS về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017;

- Báo cáo số 19/BC-HĐND-VHXH ngày 26/6/2017 của Ban VHXH về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017;

- Báo cáo số 17/BC-HĐND-PC ngày 23/6/2017 của Ban Pháp chế về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017;

- Báo cáo số 25/BC-HĐND-DT ngày 21/6/2017 của Ban Dân tộc về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017;

6.8.5. Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

6.8.6. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2017;

6.8.7. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh ngày 28/6/2017;

- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

6.8.8. Báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề, nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh đến nay;

6.8.9. Báo cáo (chi tiết) của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác ngành tòa án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

6.8.10. Báo cáo (chi tiết) của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

6.8.11. Báo cáo (chi tiết) của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về về kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

6.8.12. Tờ trình số 172/TTr-HĐND ngày 20/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018;

6.8.13. Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020;

6.8.14. Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017;

6.8.15. Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 – 2020;

6.8.16. Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh;

6.8.17. Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.8.18. Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.8.19. Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.8.20. Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, nộp phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.8.21. Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh;

6.8.22. Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh quy định về mức thu, quản lý phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Hoa Lư;

6.8.23. Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.8.24. Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về quy định về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.8.25. Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về thông qua chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.8.26. Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.8.27. Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về thông qua phương án đặt tên đường đô thị thị xã Phước Long;

6.8.28. Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về thông qua chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017;

6.8.29. Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh;

6.8.30. Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí đường bộ dự án Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT.

7) Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017.

8) HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh:

8.1. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. 

8.2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo:

8.2.1. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo về: 

- Báo cáo số 31/BC-HĐND-KTNS ngày 23/6/2017 thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự thảo điều chỉnh ngân sách năm 2017.

- Báo cáo số 32/BC-HĐND-KTNS ngày 23/6/2017 thẩm tra các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh.

8.2.2. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết về: quy định một số nội dung của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước; đặt tên đường trên địa bàn thị xã Phước Long.

- Báo cáo số 22/BC-HĐND-VHXH ngày 23/6/2017 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính và một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Báo cáo số 21/BC-HĐND-VHXH ngày 23/6/2017 thẩm tra dự thảo nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị xã phước long tỉnh Bình Phước.

8.2.3. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo về:

- Báo cáo số 13/BC-HĐND-PC ngày 26/6/2017 Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX.

- Báo cáo số 14/BC-HĐND-PC ngày 26/6/2017 thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo số 15/BC-HĐND-PC ngày 26/6/2017 thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

- Báo cáo số 16/BC-HĐND-PC ngày 26/6/2017 thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017.

9) HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

NGÀY: 12/7/2017

10) HĐND tỉnh tiếp tục tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Cục trưởng Cục thi hành án dân sự;

- Giám độc Bảo hiểm xã hội tỉnh;

11) Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

12) Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

13) HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

14) HĐND tỉnh chứng kiến việc khen cao cho một số đồng chí lãnh đạo.

15) HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

1. Dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

2. Dự thảo nghị quyết về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.

3. Dự thảo nghị quyết đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017.

4. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B các dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước.

5. Dự thảo nghị quyết điều chỉnh chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

6. Dự thảo nghị quyết về quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

7. Dự thảo nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2017 tỉnh Bình Phước.

8. Dự thảo nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

9. Dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí đường bộ dự án Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT.

10. Dự thảo nghị quyết về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và danh mục các dự án có thay đổi so với Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh.

11. Dự thảo nghị quyết về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh.

12. Dự thảo nghị quyết thông qua chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017.

13. Dự thảo nghị quyết quy định mức thu, nộp phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

14. Dự thảo nghị quyết quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng  phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

15. Dự thảo nghị quyết quy định về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

16. Dự thảo nghị quyết về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

17. Dự thảo nghị quyết về thông qua phương án đặt tên đường đô thị thị xã Phước Long.

18. Dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh.

19. Dự thảo nghị quyết về quy định về mức thu, quản lý phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

16) Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

17) Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 61 | lượt tải:31

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 75 | lượt tải:27

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 96 | lượt tải:40
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập35
  • Tháng hiện tại118,845
  • Tổng lượt truy cập3,206,228