TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA HĐND TỈNH, KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 22:00

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 3, HĐND TỈNH KHÓA IX


I. Các báo cáo:

1. Báo cáo số 432/BC-HĐND ngày 14/11/2016 về kết quả hoạt động năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

2. Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

3. Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh báo cáo tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2017;

4. Báo cáo số 236/BC-VKS ngày 07/11/2016 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về Kết quả công tác kiểm sát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

5. Báo cáo số 247/BC-VKS-VP ngày 21/11/2016 của Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

6. Báo cáo số 616/BC-CTHADS ngày 07/11/2016 của Cục Thị hành án Dân sự về Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2016 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017.

7. Báo cáo số 78/BC-TA ngày 16/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác Tòa án nhân dân năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

8. Báo cáo số 445/BC-HĐND ngày 21/11/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2016; 

9. Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

10. Báo cáo số 231/BC-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch 2017;

11. Báo cáo số 232/BC-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

12. Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh về tình hình và kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016, Chương trình hoạt động năm 2017;

13. Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh báo cáo bổ sung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020;

14. Báo cáo số 29/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua mức học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;

15. Báo cáo số 30/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

16. Báo cáo số 31/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

17. Báo cáo số 32/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;

18. Báo cáo số 33/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết đặt tên Quảng trường tỉnh;

19. Báo cáo số 34/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh quy định về thu, chi, phí dự thi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý;

20. Báo cáo số 35/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

21. Báo cáo số 36/BC-HĐND-VHXH ngày 24/11/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng năm 2017 và dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội; 

22. Báo cáo số 58/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

23. Báo cáo số 59/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX;

24. Báo cáo số 60/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, tình hình thực hiện ngân sách năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2017;

25. Báo cáo số 61/BC-HDNĐ-KTNS ngày 24/11/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;

26.Báo cáo số 33/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2016 và chương trình công tác năm 2017;

27. Báo cáo số 34/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra tình hình thực thi pháp luật năm 2016;

28. Báo cáo số 35/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra về các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX;

29. Báo cáo số 39/BC-HĐND-DT ngày 24/11/2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chế độ chính sách đối với già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

30. Báo cáo số 40/BC-HĐND-DT ngày 24/11/2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình hoạt động năm 2016 và chương trình hoạt  động năm 2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

31. Báo cáo số 41/BC-HĐND-DT ngày 24/11/2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 về lĩnh vực dân tộc.

32. Thông báo số 70/TB-MTTQ-BTT ngày 18/11/2016 của Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền năm 2016;

33. Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

34. Báo cáo số 459/BC-HĐND ngày 28/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX;

35. Báo cáo số 466/BC-HĐND ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả phiên họp tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX.

36. Báo cáo số 469/BC-HĐND ngày 30/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

II. Các Tờ Trình và dự thảo nghị quyết:

1. Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh đề nghị phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017;

Dự thảo Nghị quyết kèm theo

2. Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án “Quy hoạch tổng thể cơ sở vật chất phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Phước, định hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;

Dự thảo nghị quyết thông qua Đề án “Quy hoạch tổng thể cơ sở vật chất phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Phước, định hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;

3. Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc thông qua Quy định đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết thông qua Quy định về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4. Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết chế độ chính sách đối với già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

 Dự thảo nghị quyết về việc thông qua chế độ chính sách đối với già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5. Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết đặt tên Quảng trường 23 tháng 3;

Dự thảo nghị quyết về việc đặt tên Quảng trường 23 tháng 3;

6. Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

7. Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết mức học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020-2021;

Dự thảo nghị quyết thông qua mức học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;

8. Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết Quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉn Bình Phước;

9. Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 về quy định về thu, chi, phí dự thi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý;

Dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh quy định về thu, chi, phí dự thi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý;

10. Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

11. Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh quy định quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh quy định quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

12. Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

13. Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 31/7/2009 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh;

14. Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017;

15. Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

16. Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bình Phước thời kỳ ổn định ngân sách 2017 -2020;

17. Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

18. Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020;

Dự thảo nghị quyết về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020;

19. Tờ trình số 433/TTr-HĐND ngày 14/11/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy chế quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh;

20. Tờ trình số 434/TTr-HĐND ngày 14/11/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017;

III. Các Văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị, chất vấn:

A. Trả lời chất vấn tại kỳ họp:

B. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại bểu:

1. Công văn số 2464/SNV-XDCQ ngày 30/11/2016 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

C. Trả lời chất vấn tại Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp:

1. Công văn số 2468/SVHTTDL-VHGĐ ngày 02/11/2016 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo giải trình ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh;

2. Công văn số 1502/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 18/10/2016 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh;

3. Công văn số 645/BHXH-CST ngày 14/11/2016 của Bảo Hiểm xã hội tỉnh về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại bểu HĐND tỉnh;

4. Công văn số 2376/SYT-NVY ngày 16/11/2016 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại bểu HĐND tỉnh;

5. Công văn số 2448/STNMT-VP ngày 11/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời câu hỏi tại Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh;

6. Công văn số 984/SKHCN-QLKH ngày 20/10/2016 của Sở Khoa học Công nghệ về việc trả lời chất vấn của đại bểu HĐND tỉnh.

 D. Trả lời những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX:

1. Công văn số 283/BC-SNN-TL ngày 25/11/2016 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX;

2. Công văn số 1479/SGTVT-KHTC ngày 24/11/2016 của Sở Giao thông và Vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ nhất;

 

 

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 112 | lượt tải:63

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 110 | lượt tải:37

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 144 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Tháng hiện tại78,480
  • Tổng lượt truy cập3,339,164