TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH, KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 21:49

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 1) Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh.
 - Báo cáo số 106/BC-UBBC ngày 27/5/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;

 - Quyết định số 108/QĐ-UBBC ngày27/5/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021


2) Thông báo số 35/TB-MTTQVN-BTT ngày 21/6/2016 củaỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của MTTQVN các cấp trong 6 tháng đầu năm 2016; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

 
3) Báo cáo  thẩm tra số 07/BC-HĐND-PC của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
4) Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016;
5) Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
- Công văn số 1755/UBND-KTTH ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016;
6) Báo cáo số 165/BC-HĐND ngày 22/6/2016 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm.
7) Báo cáo số 166/BC-HĐND ngày 22/6/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm.
8) Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các vấn đề đã hứa và ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu, HĐND tỉnh khóa VIII.
9) Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016.
 

- Báo cáo số 19/BC-HĐN-KTNS ngày 22/6/2016 của Ban KTNS về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

- Báo cáo số 10/BC-HĐND-VHXH ngày 22/6/2016 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh;
 
- Báo cáo số 08/BC-HĐND-PC ngày 22/6/2016 của Ban Pháp chế về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
 
- Báo cáo số 12/BC-HĐND-DT ngày 22/6/2016 về Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
 
10) Báo cáo số 38/BC-TAND ngày 6/6/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác ngành tòa án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
11) Báo cáo số 118/BC-VKS-VP ngày 07/6/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
12) Báo cáo số 277/BC-CTHADS ngày 08/6/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

13) Tờ trình số 146/TTr-HĐND ngày 6/6/2016 về ban hành Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

14) Tờ trình số 147/TTr-HĐND ngày 6/6/2016 về ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của Hội đồng nhân dân;


15) Tờ trình số 155/TTr-HĐND ngày 16/6/2016 về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016;
 
17) Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.
- Phụ lục đính kèm 1
- Phụ lục đính kèm 2
- Phụ lục đính kèm 3
- Phụ lục đính kèm 4
18) Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.
 
19) Báo cáo số 171/BC-HĐND ngày 28/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
20) Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết.
- Báo cáo số 16/BC-HĐND-KTNS ngày 22/6/2016 của Ban KTNS về thẩm tra tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (Phần lĩnh vực kinh tế);
 

 - Báo cáo số 17/BC-HĐND-KTNS ngày 22/6/2016 của Ban KTNS thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2016;

- Báo cáo số 18/BC-HĐND-KTNS ngày 22/6/2016 của Ban KTNS về thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Báo cáo số 09/BC-HĐND-VHXH ngày 22/6/2016 thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn tỉnh của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh;

- Báo cáo số 11/BC-HĐND-DT ngày 22/6/2016 của Ban Dân tộc về Thẩm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016;

- Báo cáo số 06/BC-HĐND-PC ngày 22/6/2016 của Ban Pháp chế về thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2016;

21) Báo cáo của các sở, ngành về kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII.

 - Công văn số 1193/STNMT-VP ngày 17/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII.

 - Công văn số 683/SGTVT-KTTC ngày 17/6/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII.

 - Báo cáo số 127/BC-SNN-VP ngày 15/6/2016 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII.

 - Công văn số 1099/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20/6/2016 của Sở Xây dựng về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII.

 - Công văn số 997/SCT-TM của Sở Công thương về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII.

- Công văn số 185/BDT-CS ngày 10/6/2016 của Ban Dân tộc về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII.

 

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 112 | lượt tải:63

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 110 | lượt tải:37

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 144 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Tháng hiện tại78,823
  • Tổng lượt truy cập3,339,507