CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 22:26

  CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX
(từ ngày 06 đến ngày 08/12/2017)


* Thời giam làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 20 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)

 NGÀY : 06/12/2017

1) Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2) Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

3) Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

4) Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

5) Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017.

Phụ lục đính kèm

6) HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

6.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2017, chương trình công tác năm 2018;

6.2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác năm 2017, chương trình công tác năm 2018;

6.3. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

6.4. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018;

6.5. Báo cáo của UBND tỉnh về tổng quyết toán ngân sách năm 2016;

6.6. Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác Tòa án năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;

6.7. Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;

6.8. Báo cáo tóm tắt của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018;

6.9. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp):

6.9.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh trong năm 2017;

6.9.2. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp;

6.9.3. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp;

6.9.4. Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh;

Báo cáo số 68/BC-HĐND-KTNS ngày 29/11/2017 của Ban KTNS về kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018;

Báo cáo số 37/BC-HĐND-VHXH ngày 24/11/2017 của Ban VHXH về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban VHXH Hội đồng nhân dân tỉnh;

Báo cáo số 38/BC-HĐND-VHXH ngày 24/11/2017 về thẩm tra Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và dự thảo Nghị quyết  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 về lĩnh vực văn hóa - xã hội. 

Báo cáo số 33/BC-HĐND-PC ngày 27/11/2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2017 và chương trình công tác năm 2018;

Báo cáo số 35/BC-HĐND-PC  ngày 28/11/2017 về thẩm tra tình hình thực thi pháp luật năm 2017.

Báo cáo số 54/BC-HĐND-DT ngày 24/11/2017 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra tình hình kinh tế kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017  và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 về lĩnh vực dân tộc 

Báo cáo số 55/BC-HĐND-DT ngày 24/11/2017 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh;

6.9.5. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2017;

6.9.6. Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018;

6.9.7. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh ngày 28/11/2017;

6.9.8. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước; 

6.9.9. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện những nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ tư của HĐND tỉnh đến nay;

6.9.10. Tờ trình số 352/TTr-HĐND ngày 17/11/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2018;

6.9.11. Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

6.9.12. Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

6.9.13. Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước;

6.9.14. Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.15. Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020;

6.9.16. Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước;

6.9.17. Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.18. Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 – 2020; (phụ lục kèm theo)

6.9.19. Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.20. Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.21. Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về bãi bỏ các nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh quy định về phí trên địa bàn tỉnh;

6.9.22. Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.23. Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.24. Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về thông qua Nghị quyết mức chi, chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6.9.25. Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về thành lập phường Tiến Thành và thành lập thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

6.9.26. Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản.

6.9.27. Báo cáo số 332/BC-VKS ngày 06/11/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX. 

6.9.28. Báo cáo số 825/BC-CTHADS ngày 13/11/2017 của Cục Thi hành án dân sự về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017 và  phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

6.9.29. Báo cáo số 63/BC-TA ngày 14/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác Tòa án nhân dân năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

6.9.30. Báo cáo số 208/BC-SNV ngày 07/12/2017 của Sở Nội vụ về tổng hợp trả lời ý kiến của Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX;

7)  HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh:

7.1. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

7.2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo:

7.2.1. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo về: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018, tỉnh Bình Phước; thông qua điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước; quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước; mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020; thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước; thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 – 2020; quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước; bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Bình Phước quy định về phí trên địa bàn tỉnh.

1. Báo cáo số 66/BC-HĐND-KTNS  ngày 29/11/207 về thẩm tra tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, tình hình thực hiện ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018

2. Báo cáo số 67/BC-HĐND-KTNS  ngày 29/11/207 về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX

7.2.2. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết về: bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

1. Báo cáo số 39/BC-HĐND-VHXH ngày 24/11/2017  báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Báo cáo số 40/BC-HĐND-VHXH ngày 24/11/2017 báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm nguồn lực tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

7.2.3. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, đề án về: quy định về mức chi, chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước; thông qua Đề án thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước; thông qua thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước.

Báo cáo số 34/BC-HĐND-PC  ngày 28/11/2017 về thẩm tra kết quả hoạt động của UBND tỉnh năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018. 

Báo cáo số 36/BC-HĐND-PC  ngày 28/11/2017  báo cáo thẩm tra về các đề án và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

NGÀY : 07/12/2017

8) HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường;

- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

9) Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp. 

Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh về giải trình một số nội dung theo Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

Công văn số 2325/SKHĐT-TH ngày 05/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

Công văn số 2327/SKHĐT-TH ngày 05/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về  việc tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm;

Công văn số 207/SNV-XDCQ ngày 07/12/2017 của Sở Nội vụ về báo cáo, giải trình ý kiến thẩm định của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

10) Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

11) HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

NGÀY : 08/12/2017

 13) HĐND tỉnh tiếp tục thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

 1. Dự thảo Nghị quyết về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018;

2. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

3. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Phụ lục đính kèm;

4. Dự thảo Nghị quyết về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

Phụ lục đính kèm

5. Dự thảo Nghị quyết về thông qua điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Phước;

6. Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018, tỉnh Bình Phước;

7. Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016;

8. Dự thảo Nghị quyết về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

9. Dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

10. Dự thảo Nghị quyết về quy định phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

11. Dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về phí trên địa bàn tỉnh;

12. Dự thảo Nghị quyết về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020;

13. Dự thảo Nghị quyết về thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020;

14. Dự thảo Nghị quyết về thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước;

15. Dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Phụ lục kèm theo

16. Dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước;

17. Dự thảo Nghị quyết về thông qua thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước;

18. Dự thảo Nghị quyết về bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

19. Dự thảo Nghị quyết về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

20. Dự thảo Nghị quyết về quy định mức chi, chế độ bồ dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư kiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

14) Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

15) Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 61 | lượt tải:31

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 75 | lượt tải:27

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 96 | lượt tải:40
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Tháng hiện tại118,899
  • Tổng lượt truy cập3,206,282