TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND TỈNH, KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 23:03

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND TỈNH, KHÓA IX

 

Gợi ý thảo luận tổ 


I. CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh về thông qua chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 20120;

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu) về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 20120;

2. Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết "quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2019-2020;

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu theo ý kiến thẩm tra của Ban VHXH) Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2019-2020;

Dự thảo nghị quyết Đề nghị ban hành Nghị quyết "quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2019-2020;

3. Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu báo cáo thẩm tra của Ban VHXH) Quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo Nghị quyết quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

4. Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành nghị quyết "bãi bỏ Nghị quyết số 103/1999/NQ-HĐ ngày 14/7/1999 của HĐND tỉnh về việc thu và sử dụng tiền huy động đóng góp của học sinh các trường công lập để xây dựng cơ sở vật chất trường học";

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu y kiến thẩm tra của Ban VHXH) Bãi bỏ Nghị quyết số 103/1999/NQ-HĐ ngày 14/7/1999 của HĐND tỉnh về việc thu và sử dụng tiền huy động đóng góp của học sinh các trường công lập để xây dựng cơ sở vật chất trường học;

Dự thảo nghị quyết Đề nghị ban hành nghị quyết "bãi bỏ Nghị quyết số 103/1999/NQ-HĐ ngày 14/7/1999 của HĐND tỉnh về việc thu và sử dụng tiền huy động đóng góp của học sinh các trường công lập để xây dựng cơ sở vật chất trường học";

5. Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức, xây dựng đội dân quân thường trực luân phiên tập trung tại Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh;

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế) tổ chức đại đội Dân quân thường trực luân phiên tập trung tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo Nghị quyết tổ chức, xây dựng đội dân quân thường trực luân phiên tập trung tại Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh;

6. Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020;

Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020;

7. Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh;

Dự thảo nghị quyết Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

8. Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Thông qua quy định mức chi hỗ trợ cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải;

Dự thảo nghị quyết Thông qua mức chi hỗ trợ cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải tỉnh Bình Phước;

9. Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết "quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước";

       Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

10. Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh V/v đề nghị ban hành Nghị quyết "Quy định chích sách ưu đãi của tỉnh đối với các trường chuyên biệt (trường trung học phổ phông chuyên công lập và trường phổ thông dân tộc nội trú) trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu ý kiến thẩm tra của ban VHXH) Quy định chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết "Quy định chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các trường chuyên biệt (trường trung học phổ phông chuyên công lập và trường phổ thông dân tộc nội trú) trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

11 Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu báo cáo thẩm tra của Ban VHXH) Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

12. Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thành lập 05 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết về việc thành lập 05 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

13. Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019;

Dự thảo nghị quyết phê duyệt quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

14. Tờ trình số 235/TTr-HĐND ngày 04/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010;

Dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;

15. Tờ trình số 104/TTr-UBND  ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; 

Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; 

Dự thảo nghị quyết (lần 2) thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020;

16. Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh, đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT;

Dự thảo nghị quyết Thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh, đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT;

17. Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. 

Dự thảo nghị quyết (đã tiếp thu báo cáo thẩm tra của Ban VHXH) ban hành Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030;

Dự thảo nghị quyết Ban hành nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. 

18. Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

19. Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

20. Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung dự án chăn nuôi của CTy TNHH Chăn nuôi Tân Hòa vào danh mục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019;

21. Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020;

Dự thảo nghị quyết Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020;

Dự thảo nghị quyết (lần 2) Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020;

22. Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;  

Dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

23. Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

24. Tờ trình 124/TTr-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020;

Dự thảo nghị quyết thuận chủ trương Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020;

25. Tờ trình 125/TTr-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-202;

Dự thảo nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-202;

26. Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 6/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 30/7/2015 của HĐND tỉnh thông qua quy hoạch bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2019;

Dự thảo nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 30/7/2015 của HĐND tỉnh thông qua quy hoạch bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2015-2019;

27. Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 6/12/2019 về việc thuận chủ trương quy hoạch đất phát triển khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bình Phước;

28. Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm a, Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất  đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết sửa đổi điểm a, Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất  đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước;

II. BÁO CÁO

1. Báo cáo số 440/BC-TA ngày 11/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh về Kết quả công tác của TAND tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (số liệu từ 01/11/2018-31/10/2019);

2. Báo cáo số 411/BC-TA ngày 11/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của TAND năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

3. Báo cáo số 792/BC-CTHADS ngày 08/11/2019 của Cục thi hành án dân sự Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 (trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX);

4. Báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 (trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX);

5. Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình công tác của UBND tỉnh năm 2019 và chương trình công tác năm 2020;

6. Báo cáo số 250/BC-HĐND ngày 18/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kết quả công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh;

7. Báo cáo số 288/BC-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình KTXH, QPAN năm 2019 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2020;

Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

8. Báo cáo số 289/BC-UBND ngày  18/11/20119 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình KTXH, QPAN năm 2019 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2020;

9. Báo cáo số 32/BC-DT ngày 20/11/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 về lĩnh vực dân tộc;

10. Báo cáo tóm tắt số 404/BC-VKS ngày 18/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát năm 2019 tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX;

11. Báo cáo số 31/BC-HĐND-DT ngày 20/11/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

12. Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 18/11/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX đến nay.

13. Báo cáo số 62/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020;

14. Báo cáo số 63/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020; 

15. Báo cáo số 64/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

16. Báo cáo số 65/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2019 của của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

17. Báo cáo số 77/BC-HĐND-KTNS ngày 09/12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình bổ sung tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

18. Báo cáo số 47/BC-HĐND-VHXH ngày 21/11/2019 của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh về việc thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân tỉnh khóa IX thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội;

19. Báo cáo số 48/BC-HĐND-VHXH ngày 21/11/2019 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh về việc thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 về lĩnh vực văn hóa - xã hội;

20. Báo cáo số 49/BC-HĐND-VHXH ngày 21/11/2019 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh;

21. Báo cáo số 30/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND về việc thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp;

22. Báo cáo số 31/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh năm 2019 và chương trình công tác năm 2020;

23. Báo cáo số 32/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thẩm tra các báo của UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh về tình hình thực thi pháp luật năm 2019;

24. Báo cáo số 33/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo Kết quả công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

25. Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Dự thảo nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;

26. Báo cáo số 262/BC-HĐND ngày 22/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

27. Báo cáo số 299/BC-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;

28. Báo cáo số 381/BC-VKS ngày 05/11/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Báo cáo của Viện KSND tỉnh về công tác kiểm sát năm 2019 tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX (số liệu từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2019);

29. Báo cáo số 268/HĐND ngày 27/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

30. Báo cáo số 270/BC-HĐND ngày 27/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

31. Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ)

32. Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình theo ý kiến thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với 03 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)

33. Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2019;

34. Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Giải trình, tiếp thu báo cáo thẩm tra của Ban VH-XH, HĐND tỉnh về 03 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực y tế trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019;

35. Báo cáo số 319/BC-UBND ngày  05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020

Dự thảo nghị quyết (lần 3) về dự toán ngân sách địa phương và dự toán chi  ngân sách tỉnh năm 2020, tỉnh Bình Phước;

36. Báo cáo số 320/BC-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt ước thực hiện ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020;

37. Báo cáo số 321/BC-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

38. Công văn số 2653/STNMT-CCQLĐ Đ ngày 03/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo giải trình Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2019;

39. Công văn số 3688/UBND-TH ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính số liệu và tiếp thu ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy;

40. Báo cáo số 321/BC-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX;

41. Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 6/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2018; 

42. Báo cáo số 208/BC-SNV ngày 09/12/2019 của Sở Nội vụ báo cáo tiếp thu, giải trình theo ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự thảo nghị quyết giao biến chế công chức năm 2020;

43. Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh;

 III. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI CHẤT VẤN

1/ Công văn số 2679/STNMT-VP ngày 04/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh;

2/ Công văn số 957/SGTVT-VP ngày 04/12/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh;

3/ Công văn số 2186/SNV-XDCQ ngày 04/12/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh;

IV. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ THEO CÔNG VĂN SỐ 3464/UBND-TH NGÀY 22/11/2019

1/ Công văn số 2770/SXD-QLN.QH ngày 28/11/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2/ Công văn số 967/CAT-PV01 ngày 29/11/2019 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3/ Công văn số 2632/STNMT-VP ngày 29/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4/ Công văn số 721/BQLDA-KHTH ngày 29/11/2019 của Ban quản lý Đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5/ Công văn số 3860/SGDĐT-VP ngày 02/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6/ Báo cáo số 3035/BC-SVHTTDL ngày 28/11/2019 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7/ Công văn số 2295/BCH-VP ngày 04/12/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8/ Công văn số 1183/SNN-VP ngày 29/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9/ Công văn số 728/BQLDA-KTTH ngày 04/12/2019 của Ban quản lý đầu tư xây dựng về việc trả lời kiến nghị của cử tri xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng;

10/ Công văn số 959/SGTVT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

11/ Công văn số 2330/BCH-PCT ngày 06/12/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đồng Phú;

V. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ THEO CÔNG VĂN SỐ 3595/UBND-TH NGÀY 28/11/2019

1/ Công văn số 2805/SXD-QLXD ngày 03/12/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

2/ Công văn số 2558/SYT-NV ngày 04/12/2019 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

3/ Công văn số 2680/STNMT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

4/ Công văn số 2185/SNV-XDCQ ngày 04/12/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

5/ Công văn số 1879/SCT-TM ngày 03/12/2019 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

6/ Công văn số 981/CAT-PV01 ngày 05/12/2019 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

7/ Công văn số 433/BDT-KHTH ngày 06/12/2019 của Ban Dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

8/ Công văn số 3235/STC-NS ngày 06/12/2019 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

9/ Công văn số 3900/SGDĐT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

 VI. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KHÁC

1/ Công văn số 958/SGTVT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tám (giữa năm 2019);

 2/ Công văn số 3516/PCBP-KT ngày 28/11/2019 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời cử tri xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú và xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập;

3/ Công văn số 454/CV-BPW ngày 28/11/2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4/ Công văn số 830/CTHADS-KNTC ngày 04/12/2019 của Cục thi hành án dân sự việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5/ Công văn số 461/CV-TA ngày 05/12/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc phúc đáp Công văn số 276/HĐND ngày 29/11/2019;

Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 112 | lượt tải:63

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 110 | lượt tải:37

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 144 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Tháng hiện tại78,662
  • Tổng lượt truy cập3,339,346