TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN, HĐND TỈNH KHÓA IX

Thứ hai - 11/10/2021 03:54

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN, HĐND TỈNH KHÓA IX

 

1. Công văn số 302/HĐND-VP ngày 19/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc khai thác tài liệu phục vụ hoạt động HĐND trên hệ thống mạng internet;

2. Công văn số 346/HĐND-TH ngày 12/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc Họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX;

3. GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ

I. CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 02/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập một số thôn ở các xã: Bù Nho, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Phú Trung thuộc huyện Phú Riềng;

2. Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 10/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

3. Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 10/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4. Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 12/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết ban hành đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025;

5. Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị uqyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

6. Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương, giai đoạn 2021-2025;

7. Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021;

8. Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025;

9. Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, ấp, khu phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh;

10. Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh;

11. Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 181/2000/NQ-HĐ ngày 28/12/2000 của HĐND tỉnh về việc phát động triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa do HĐND tỉnh ban hành

12. Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành NGhị uqyết quy định mức thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ htông công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026;

13. Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh;

14.Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 17/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết chính sách đặc thù hỗ trợ người có uy tín, già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;

15. Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân Ban nhân dân tỉnh về ban hành Nghị quyết quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng Kinh tế- xã hội ưu tiên của tỉnh được đầu tư trực tiếp, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2021-2025;

16. Tờ trình số 139/TTR-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất quy định tại số thứ tự 1.1, 1.3, 2.3, 2.7, 2.12. 2.13 phụ lục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước và bổ sung biểu chi tiết về diện tích chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 26 26/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019;

17. Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 và hủy dnah mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 và hủy dnah mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

18. Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

19. Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị chấp thuận bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

20. Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

21.Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 và Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh sang năm 2021;

22. Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 26/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2025, định đến năm 2030;

23. Tờ trình số 372/TTr-HĐND ngày 26/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh Đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự thảo nghị quyết Đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

II. CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo số 363/BC-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

2. Báo cáo số 373/BC-VKS ngày 04/11/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát năm 2020 tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX

3. Báo cáo số 387/BC-VKS ngày 09/11/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt về công tác kiểm sát năm 2020 tại kỳ họp thứ mười bốn, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX;

4. Báo cáo số 365/BC-UBND ngày 12/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021;

5. Báo cáo số 366/UBND-NC ngày 12/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;

6. Báo cáo số 367/BC-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021;

7. Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021;

8. Báo cáo số 369/BC-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025;

9. Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

10. Báo cáo số 371/BC-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020;

11.Báo cáo số 918/BC-CTHADS ngày 16/11/2020 của của Cục thi hành án dân sự về kết quả công tác thi hành án dân sự và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Báo cáo HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 14, Khóa IX, năm 2020);

12.Báo cáo tóm tắt ngày 16/11/2020 của của Cục thi hành án dân sự về kết quả công tác thi hành án dân sự và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Báo cáo HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 14, Khóa IX, năm 2020);

13. Báo cáo số 455/BC-TA ngày 11/11/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 ( Số liệu từ 01/11/2020 - 30/10/2020 );

14. Báo cáo số 456/BC-TA ngày 11/11/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Tòa án nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (Số liệu từ 01/11/2020 - 30/10/2020);

15. Báo cáo số 350/BC-HĐND ngày 16/11/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh;

16. Báo cáo số 40/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2020 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh về Kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.

17. Báo cáo số 41/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2020 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa IX thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

18. Báo cáo số 42/BC-HĐND-VHXH ngày 23/11/2020 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

19. Báo cáo số 75/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2020 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021;

20. Báo cáo số 76/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2020 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021.

21. Báo cáo số 77/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2020 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025;

22. Báo cáo số 78/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2020 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX;

23. Báo cáo số 24/BC-HĐND-DT ngày 20/11/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của ban Dân tộc HĐND tỉnh;

24. Báo cáo số 25/BC-HĐND-DT ngày 20/11/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 về lĩnh vực dân tộc.

25. Báo cáo số 26/BC-HĐND-DT ngày 20/11/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ người có uy tín, già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

26. Báo cáo số 35/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

27. Báo cáo số 36/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tình hình thực thi pháp luật năm 2020.

28. Báo cáo số 37/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

29. Báo cáo số 38/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết và Đề án của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX.

30. Báo cáo số 39/BC-HĐND-PC ngày 26/11/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Các dự thảo Nghị quyết và Đề án của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX.

31. Báo cáo số 368/BC-HĐND ngày 25/11/2020 của Thường Trực HĐND tỉnh Tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025;

32. Báo cáo số 40/BC-HĐND-PC ngày 28/11/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về một số lĩnh vực trong hoạt động bổ trợ tư pháp của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

33. Báo cáo số 373/BC-HĐND ngày 27/11/2020 của Thường trực HĐNDND về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX.

34. Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019;

35. Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tóm tắt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019;

36. Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết và đề án UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX;

37. Thông báo số 114/TB-MTTQ ngày 02/12/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thông báo mặt trận tham ggia xây dựng chính quyền năm 2020;

37. Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tóm tắt tình hình thực hiện ngân sách năm 2020 và dự toán thu, chi NSNN năm 2021;

38. Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh giải trình việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 181/2000/NQ-HĐ ngày 28/12/2000 của HĐND tỉnh về việc phát động triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

39.  Báo cáo số 405/BC-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh giải trình về phần kinh phí thực hiện đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

40. Báo cáo số 400/BC-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Tình hình thực hiện ngân sách năm 2020 và dự toán thu, chi NSNN năm 2021;

41. Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 03/12/2020 Tài chính nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2019;

III. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ HỨA

1. Công văn số 1898/SNN-VP ngày 16/11/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo vấn đề đã hứa với cử tri;

2. Công văn số 1086/SGTVT-VP ngày 18/11/2020 của Sở Giao thông vận tải  về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 12;

3. Công văn số 1797/SCT-NL ngày 05/11/2020 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

 

 

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 112 | lượt tải:63

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 110 | lượt tải:37

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 144 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Tháng hiện tại78,724
  • Tổng lượt truy cập3,339,408