CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH, KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 22:54

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX
(từ ngày 02 đến ngày 03/7/2019)


* Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 20 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)

 

NGÀY : 02/7/2019
(Buổi sáng)

1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy.

5. Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

6. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh

6.1. Báo cáo số 111/BC-HĐND ngày 17/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

6.2. Báo cáo số 107/BC-HĐND ngày 13/6/2019 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018;

6.3. Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

6.4. Báo cáo tóm tắt số 136/BC-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

6.5. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2019;

6.6. Báo cáo tóm tắt số 236/BC-TA ngày 04/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tòa án 6 tháng đầu năm 2019;

6.7. Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

6.8. Báo cáo tóm tắt của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/5/2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2019;

6.9. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp)

6.9.1. Báo cáo:

- Báo cáo số 118/BC-HĐND ngày 20/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo số 123/BC-HĐND ngày 24/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo các Ban của HĐND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo số 31/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo số 14/BC-HĐND-DT ngày 14/6/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

- Báo cáo số 16/BC-HĐND-PC ngày 20/6/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo số 25/BC-HĐND-KTNS ngày 20/6/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 thagns đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo số 30/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Báo cáo số 15/BC-HĐND-DT ngày 14/6/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về lĩnh vực dân tộc

- Báo cáo số 13/BC-HĐND-PC ngày 20/6/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo số 24/BC-HĐND-KTNS ngày 20/6/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo số 108/BC-HĐND ngày 13/6/2019 của HĐND tỉnh giải trình về những nội dung chưa tổng hợp vào dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020;

- Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về tình hình công tác phòng, chống tham những; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ bảy và tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh;

- Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

- Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách năm 2018;

- Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2019;

- Phương án đề nghị phân bổ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2018 theo khoản 6, Điều 36, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và Điều 59, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019;

- Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về sơ kết năm năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (giai đoạn từ năm 2014-2019);

- Báo cáo số 235/BC-TA ngày 04/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo số 184/BC-VKS ngày 4/6/2019 Báo cáo của Viện trưởng Viện KNSD tỉnh trình tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (chi tiết);

- Báo cáo số 335/BC-CTHADS ngày 03/6/2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/5/2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2019;

6.9.2. Tờ trình:

- Tờ trình số 112/TTr-HĐND ngày 17/6/2019 của HĐND tỉnh dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020;

- Tờ trình 126/TTr-HĐND ngày 24/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2017;

- Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

- Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;

- Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước;

- Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và danh mục các dự án có thay đổi so với Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh;

- Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của HĐND tỉnh;

- Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh đề nghị thông qua bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dựng khoáng sản trên địa bàn tỉnh BP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh;

- Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020;

- Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết sửa đổi điểm b, điểm c, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020;

- Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua nghị quyết sửa đổi Điều 17 và Điều 28 của Quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh;

- Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về quy định nội dung, mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh thông qua chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2019;

- Tờ trình số 24/Tr-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành nghị quyết quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 01/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố sung danh mục dự án vào kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 và bổ sung kế hoạch điều chỉnh vốn đâu tư công năm 2019;

 

NGÀY: 02/7/2019
(Buổi chiều)

7. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

8. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

8.1. Báo cáo số 119/BC-HĐND ngày 20/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

8.2. Báo cáo thẩm tra số 22/BC-HĐND-KTNS ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2019;

8.3. Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND-KTNS ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách do UBND tỉnh trình tại kỳ họp;

Báo cáo số 33/BC-HĐND-KTNS của Ban Kinh tế Ngân sách báo cáo thẩm tra bổ sung các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX.

8.4. Báo cáo số 25/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trân ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

8. 5. Báo cáo số 26/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

8. 6. Báo cáo số 27/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

8.7. Báo cáo số 28/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chỉ tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

8.8. Báo cáo số 12/BC-HĐND-PC ngày 20/6/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020;

8.9. Báo cáo số 13/BC-HĐND-PC ngày 20/6/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

8.10. Báo cáo số 14/BC-HĐND-PC ngày 20/6/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra về các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh.

 

NGÀY : 03/7/2019

9. HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

Công văn số 471/SGTVT-KHTC ngày 01/7/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh;

Công văn số 1026/SCT-QLN ngày 02/7/2019 của Sở Công thương về việc giải trình ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh;

Công văn số 1740/PCBP-KG&VP ngày 28/6/2019 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước;

10. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

11. Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

12. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Tờ trình 126/TTr-HĐND ngày 24/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

 

13. HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;

Dự thảo nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 (dự thảo lần 2);

Dự thảo nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (dự thảo lần 3);

Dự thảo nghị quyết thông quan phân bổ dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020;

Dự thảo nghị quyết về dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019, tỉnh Bình Phước; 

Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh V/v Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2017; 

Dự thảo Nghị quyết bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước (đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của Ban KTNS);

Dự thảo nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Đã chỉnh sửa tiếp thu);

Dự thảo nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đã chỉnh sửa, tiếp thu).

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đã chỉnh sửa tiếp thu); 

Dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước (đã chỉnh sửa theo ý kiến của Ban KTNS).

Dự thảo nghị quyết Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh BP và danh mục các dự án có thay đổi so với Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh (đã sửa theo báo cáo thẩm tra).

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 17 và Điều 28 của Quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đã chỉnh sửa theo báo cáo thẩm tra của ban KTNS);

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đã sửa đổi bổ sung theo Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND).

Dự thảo nghị quyết sửa đổi điểm b, điểm c, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 (đã tiếp thu, chỉnh sửa theo Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS);

Dự thảo nghị quyết Đề nghị thông qua "Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dựng khoáng sản trên địa bàn tỉnh BP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh (đã sửa theo báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND-KTNS của Ban KTNS);

Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2019 (đã tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh);

Dự thảo nghị quyết ban hành quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Đã chỉnh lý bổ sung theo báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của Tổ đại biểu HĐND tỉnh) 

Dự thảo nghị quyết quy định mức mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh (đã tiếp thu, Chỉnh sửa);

Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Đã tiếp thu theo báo cáo thẩm tra của ban VHXH).

14. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

15. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 381/HĐND

V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 29/10/2023

lượt xem: 158 | lượt tải:81

Kế hoạch: 348/KH-HĐND

Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2023.

Thời gian đăng: 23/10/2023

lượt xem: 98 | lượt tải:30

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV.

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6.

Thời gian đăng: 23/10/2023

lượt xem: 105 | lượt tải:40
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Tháng hiện tại49,304
  • Tổng lượt truy cập2,318,121