CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 21:56

 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX
(từ ngày 05 đến ngày 07/12/2016)


* Thời giam làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 20 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)

 

NGÀY : 05/12/2016

1) Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2) Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

3) Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

4) Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV

5) HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

5.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2016, chương trình công tác năm 2017;

5.2. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;

5.3. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2017; 

5.4. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tổng quyết toán ngân sách năm 2015;

5.5. Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác Tòa án năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;

5.6. Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;

5.7. Báo cáo tóm tắt của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2016.

5.8. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp):

5.8.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp;

5.8.2. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp;

5.8.3. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp;

5.8.4. Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017:

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế  HĐND tỉnh;

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

5.8.5. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác năm 2016, chương trình công tác năm 2017;

5.8.6. Báo cáo của UBND tỉnh:

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; 

- Báo cáo tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2017; 

- Báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2015;

5.8.7. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh ngày 25/11/2016 và kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước; (Các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị tại mục TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: http://kyhop.dbndbinhphuoc.gov.vn/tr%E1%BA%A3-l%E1%BB%9Di-ki%E1%BA%BFn-ngh%E1%BB%8B.html)

5.8.8. Báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề, nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh đến nay;

5.8.9. Báo cáo số 230/BC-HĐND của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

5.8.10. Tờ trình số 434/TTr-HĐND ngày 14/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017;

5.8.11. Tờ trình số 433/TTr-HĐND ngày 14/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về ban hành Quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giám sát của HĐND tỉnh;

5.8.12. Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

5.8.13. Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017;

5.8.14. Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bình Phước thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020;

5.8.15. Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5.8.16. Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 - 2020;

5.8.17. Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về quy định mức thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT;

5.8.18. Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết mức học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021;

5.8.19. Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước;

5.8.20. Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua quy định đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5.8.21. Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua nghị quyết đặt tên Quảng trường 23 tháng 3;

5.8.22. Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5.8.23. Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh đề nghị phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017.

5.8.24. Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở vật chất phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Phước, định hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;

5.8.25. Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết chế độ chính sách đối với già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5.8.26. Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5.8.27. Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về thông qua nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5.8.28. Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh về việc quy định thu, chi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý;

5.8.29. Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5.8.30. Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 31/7/2009 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.

6) Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2016.

7) HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh:

7.1. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

7.2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án:

7.2.1. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo về:

- Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Tình hình thu, chi ngân sách năm 2016 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2017;

- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017; Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020; Ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020; Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm theo Luật Đầu tư công; Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Quy định mức thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT; Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

7.2.2. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết về:

- Mức học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021;

- Quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước;

- Quy định về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Đặt tên Quảng trường 23 tháng 3;

- Bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh về việc quy định thu, chi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý.

7.2.3. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, đề án về:
- Quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017; Thông qua Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở vật chất phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Phước, định hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017; Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Bãi bỏ Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 31/7/2009 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.

7.2.4. Báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chế độ chính sách đối với già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

NGÀY: 06/12/2016


8) HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan theo quy định.

8.1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

8.2. Giám đốc Sở Y tế;

8.4. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;

8.3. Giám đốc Sở Nội vụ;

18.2.1. Công văn số 2487/SNV-TCCB ngày 02/12/2016;

8.2.2. Công văn số 2489/SNV-CCVC ngày 02/12/2016;

8.5. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh;

9) Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp:

- Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh giải trình Báo cáo thẩm tra của ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết thông qua chế độ, chính sách đối với già làng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Giải trình báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh;

- Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.

- Báo cáo số 142/BC-BDT ngày 02/12/2016 của Ban Dân tộc tỉnh giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về lĩnh vực công tác dân tộc.

- Công văn số 2644/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải trình một số nội dung trong Nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất.

- Công văn số 3775/UBND-KTTH ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh về việc giải trình một số nội dung trong Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất;

10) Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

11) HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp (Ngày 6 và 7 tháng 12 năm 2016).

1. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017;

2. Dự thảo Nghị quyết về Quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh;

3. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

4. Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

5. Dự thảo Nghị quyết về thông qua kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

6. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020.

7. Dự thảo Nghị quyết về thông qua quy định mức phân bổ chi thường ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020;

8. Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2017;

9. Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

10. Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020, tỉnh Bình Phước;

11. Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy định mức thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT;

12. Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 13. Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

14. Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

 15. Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017;

 16. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021;

17. Dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước;

18. Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh về việc quy định thu, chi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý.

19. Dự thảo Nghị quyết Thông qua Quy định về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

20. Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên Quảng trường tỉnh;

21. Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

22. Dự thảo Nghị quyết Thông qua Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở vật chất phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Phước, định hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

23. Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

24. Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND  ngày 31/7/2009 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.

25. Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách đối với già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉn Bình Phước;

NGÀY: 07/12/2016

12) HĐND tỉnh tiếp tục thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

13) Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

14) Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

 

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 61 | lượt tải:31

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 75 | lượt tải:28

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 96 | lượt tải:41
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Tháng hiện tại119,064
  • Tổng lượt truy cập3,206,447