TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH, KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 22:05

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA IX 

 

1. Thông báo thời gian họp tổ đại biểu. 

CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017.

2. Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

3. Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Đề nghị thông qua điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020.

4. Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí lệ phí đường bộ dự án đầu tư nâng cấp QL13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT.

5. Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 13/05/2017 V/v Đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

6. Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Bãi bỏ Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về việc thông quan tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh.

7. Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

8. Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 13/6/2017 Dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh BP.

9. Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 13/6/2017 Về dự thảo Nghị quyết thông qua Phương án đặt tên đường đô thị thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (đợt 1).

10. Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Thông qua chính sách đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh BP.

11. Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v Thông qua chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017.

12. Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 13/6/2017 Dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND , UBND các cấp trên địa bàn tỉnh BP. 

13. Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 13/6/2017 Dự thảo Nghị quyết quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh BP.

14. Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 13/6/2017 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh BP.

15 Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 13/6/2017 V/v ban hành Nghị quyết về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh.

16. Tờ trình số 172/TTr-HĐND ngày 20/6/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018;

17. Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh BP.

18.  Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh BP.

18.  Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào Cửa khầu Quốc tế Hoa Lư.

20. Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 28/6/2017 Đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo số 170/BC-VKS ngày 14/6/2017 Báo cáo tóm tắt của Viện trưởng Viện KSND tỉnh về công tác kiểm tra tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa IX.

2.Báo cáo số 141/BC-VKS ngày 05/6/2017 Báo cáo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa IX (số liệu từ ngày 01/12/2016 đến 31/05/2017).

3. Báo cáo số 435/BC-CTHADS ngày 14/6/2017 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/12/2016 đến 31/5/2017 nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2017 (trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa IX).

Báo cáo Tóm tắt Cục thi hành án dân sự.

4. Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 13/6/2017 Tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2017.

5. Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 13/6/2017 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 thàng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Công văn số 2104/UBND-TH ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về việc đính chính số liệu ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017.

6. Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 13/6/2017 Kết quả hoạt động của UBND tỉnh 6 thàng đầu năm 2017, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

7. Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 13/06/2017 kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX đến nay.

8. Báo cáo số 171/BC-HĐND ngày 20/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ nhất năm 2017;

9. Báo cáo số 174/BC-HĐND ngày 21/6/2017 về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh;

10. Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 13/6/2017 Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán 6 tháng cuối năm 2017.

11. Báo cáo số 25/BC-HĐND-DT ngày 21/6/2017 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Ban dân tộc HĐND tỉnh.

12. Báo cáo số 26/BC-HĐND-DT ngày 21/6/2017 thẩm tra về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 về lĩnh vực dân tộc.

13. Báo cáo số 19/BC-HĐND-VHXH ngày 23/6/2017 kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Ban VHXH HĐND tỉnh.

14. Báo cáo số 20/BC-HĐND-VHXH ngày 23/6/2017 Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng cuối năm 2017 về lĩnh vực văn hóa – xã hội.

15. Báo cáo số 21/BC-HĐND-VHXH ngày 23/6/2017 BCTT dự thảo nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị xã phước long tỉnh BP.

16. Báo cáo số 22/BC-HĐND-VHXH ngày 23/6/2017 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính và một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

17. Báo cáo số 21/BC-TA ngày 13/6/2017 Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

18. 21a/BC-TA ngày 13/6/2017  Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

19. Báo cáo số 30/BC-HĐND-KTNS ngày 23/6/2017 Tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

20. Báo cáo số 31/BC-HĐND-KTNS ngày 23/6/2017 BCTT tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự thảo điều chỉnh ngân sách năm 2017.

21. Báo cáo số 32/BC-HĐND-KTNS ngày 23/6/2017 BCTT Các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh.

22. Báo cáo số 33/BC-HĐND-KTNS ngày 23/6/2017 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

23. Báo cáo số 13/BC-HĐND-PC ngày 26/6/2017 Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX.

24. Báo cáo số 14/BC-HĐND-PC ngày 26/6/2017 thảm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2017.

25. Báo cáo số 15/BC-HĐND-PC ngày 26/6/2017 thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

26. Báo cáo số 16/BC-HĐND-PC ngày 26/6/2017 thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017.

27. Báo cáo số 17/BC-HĐND-PC ngày 26/6/2017 báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017.

28. Báo cáo số 178/BC-HĐND ngày 26/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh giải trình về những nội dung chưa tổng hợp vào dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018. 

29. Báo cáo số 196/BC-HĐND ngày 27/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX.

30. Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán 6 tháng cuối năm 2017 (tiếp thu theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách).

31. Thông báo số 237/TB-MTTQ-BTT ngày 28/6/2017 của UBMTTQVN tỉnh thông báo mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017.

32. Báo cáo số 211/BC-HĐND ngày 03/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về Tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.

33. Báo cáo số 212/BC-HĐND ngày 03/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX.

 Trả lời những vấn đề đã hứa

1. Công văn số 1214/SNN-VP ngày 15/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo những vấn đề đã hứa.

2. Công văn số 1308/SXD-KT&VLXD ngày 19/6/2017 của Sở Xây dựng về việc báo cáo những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh.

3. Công văn số 1293/SYT-TCCB ngày 16/6/2017 của Sở Y tế về việc báo cáo những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ ba.

4. Công văn số 1348/STNMT-VP ngày 20/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX.

5. Công văn số 312/VNPT-BP-KTĐT ngày 19/6/2017 của Viễn thông Bình Phước về việc báo cáo Công văn 1945/UBND-KTTH;

6. Công văn sô 398/BQL-QHXD ngày 20/6/2017 của Ban quản lý khu kinh tế về việc thực hiện giao 1.640 ha phía Đông Quốc lộ 13 thuộc xã Lộc Hoad về cho UBND huyện Lộc Ninh quản lý và xem xét cấp GCN QSD đất cho người dân.

7. Công văn số 1973/STC-NS ngày 20/6/2017 của Sở Tài chính về báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3.

8. Công văn số 721/SGTVT-KHTC ngày 19/6/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ ba.

9. Công văn số 1061/SKHĐT-KTĐN ngày 21/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ ba.

10. Công văn số 519/CAT-PC64 ngày 20/6/2017 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.


Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh

1. Công văn số 327/BHXH-QLT ngày 02/6/2017 của Bảo Hiểm xã hội về việc báo cáo trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

2. Công văn số 634/SGTVT-KHTC ngày 29/5/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

3. Báo cáo số 781/BC-SCT ngày 30/5/2017 của Sở Công thương về việc trả giải trình chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

4. Công văn số 1118/STNMT-VP ngày 24/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

5. Công văn số 337/STTTT-TTBCXB ngày 24/5/2017 của Sở Thông tin truyền thông về việc trả lời ý kiến chất vấn của cử tri.

6. Công văn số 1612/STC-NS ngày 26/5/2017 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

7. Công văn số 1142/SYT-NVY ngày 29/5/2017 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

8. Công văn số 689/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 29/5/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

9. Công văn số 18/BPWACO-KTĐT ngày 24/5/2017 của Công ty cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

 Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri


1. Công văn số 1159/SKHĐT-TH ngày 04/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Công văn số 1392/SNV-XDCQ ngày 05/7/2017 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Công văn số 59/BQLDA-KTTĐ ngày 03/7/2017 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4. Công văn số 1504/SXD-KT&VLXD ngày 06/7/2017 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

5. Công văn số 819/SGTVT-KHTC ngày 07/7/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

6. Công văn số 1342/SNN-VP ngày 07/7/2017 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

7. Công văn số 1499/STNMT-VP ngày 10/7/2017 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 2284/STC-NS ngày 7/7/2017 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9. Công văn số 1626/BC-SVHTTDL ngày 06/7/2017 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

10. Công văn số 1021/SCT-KH ngày 05/7/2017 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

11. Công văn số 452/STTTT-BCVT ngày 06/7/2017 của Sở Thông tin và truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

12. Công văn số 1456/SYT-NVY ngày 10/7/2017 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

13. Công văn số 965/SLĐTBXH-VP ngày 07/7/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

14. Báo cáo số 69/VC-BQL ngày 07/7/2017 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

15. Công văn số 87/B.QLDA-KTTĐ ngày 06/7/2017 của Ban quản lý dự án ĐTXDCCT về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;.

16. Công văn số 574/CAT-PV11 ngày 6/7/2017 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

17. Công văn số 275/T.Tr-NV4 ngày 07/7/2017 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

18. Công văn số 133/CTDVTL ngày 07/7/2017 của Công ty TNHH MTV DVTL Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

19. Công văn số 503/BHXH-VP ngày 07/7/2017 của Bảo Hiểm xã hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

20. Công văn số 567/BVĐK-KHTH ngày 10/7/2017 của Bệnh viện tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

21. Công văn số 478/NHCS-KTNB ngày 05/7/2017 của Ngân hàng chính sách tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

22. Công văn số 34/BPWACO-KTĐT ngày 06/7/2017 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

23. Công văn số 80/CV-TA của Tòa án nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

24. Công văn số 503/CTHADS-NV ngày 06/7/2017 của CỤc thi hành án dân sự về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

 

Giải trình ý kiến của tổ đại biểu

1. Công văn số 2257/STC-NS ngày 05/7/2017 của Sở Tài chính về việc tiếp thu giải trình ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

2. Báo cáo số 79/BC-BDT ngày 07/7/2017 của Ban Dân tộc về việc tiếp thu giải trình ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

3. Công văn số 123/VPĐP ngày 06/7/2017 của Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới về việc tiếp thu giải trình ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

4. Công văn số 1343/SNN-VP ngày 07/7/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

5. Công văn số 35/BPWACO-KTĐT ngày 07/7/2017 của Công ty Cấp thoát nước về việc trả lời ý kiến của cử tri

6. Công văn số 1496/STNMT-VP ngày 07/7/2017 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

 

 

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 112 | lượt tải:63

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 110 | lượt tải:37

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 144 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Tháng hiện tại78,601
  • Tổng lượt truy cập3,339,285