TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH, KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 22:59

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND TỈNH KHÓA IX

I CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2019; 

Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2019 (đã tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh);

Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2019;

2. Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

3. Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Dự thảo nghị quyết Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

4. Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 05/6/2019 Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đã sửa đổi bổ sung theo Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND).

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

5. Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 05/6/2019 V/v Thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Đã tiếp thu theo báo cáo thẩm tra của ban VHXH).

Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

6. Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 05/6/2019 Đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh V/v Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2017;

Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh V/v Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2017;

7. Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 05/6/2019 về việc Đề nghị Ban hành Nghị quyết bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước.

Dự thảo Nghị quyết bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước (đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của Ban KTNS);

Dự thảo Nghị quyết bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước

8. Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 06/6/2019 về việc Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước.

Dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước (đã chỉnh sửa theo ý kiến của Ban KTNS).

Dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước.

9. Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 06/6/2019 Về việc Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh BP và danh mục các dự án có thay đổi so với Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh.

Dự thảo nghị quyết Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh BP và danh mục các dự án có thay đổi so với Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh (đã sửa theo báo cáo thẩm tra).

Dự thảo nghị quyết Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh BP và danh mục các dự án có thay đổi so với Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh.

10. Tờ trình số 24/Tr-UBND ngày 07/6/2019 V/v Ban hành Nghị quyết quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo nghị quyết ban hành quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Đã chỉnh lý bổ sung theo báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của Tổ đại biểu HĐND tỉnh).

Dự thảo nghị quyết ban hành quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

11. Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 07/6/2019 Đề nghị thông qua "Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dựng khoáng sản trên địa bàn tỉnh BP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh;

Dự thảo nghị quyết Đề nghị thông qua "Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dựng khoáng sản trên địa bàn tỉnh BP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh (đã sửa theo báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND-KTNS của Ban KTNS);

Dự thảo nghị quyết Đề nghị thông qua "Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dựng khoáng sản trên địa bàn tỉnh BP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh;

12. Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh;

Dự thảo nghị quyết quy định mức mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh (đã tiếp thu, Chỉnh sửa);

Dự thảo nghị quyết quy định mức mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh (đã tiếp thu báo cáo thẩm tra của Ban VHXH);

Dự thảo nghị quyết quy định mức mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh;

13. Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;

Dự thảo nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 (dự thảo lần 2);

Dự thảo nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;

14. Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

Dự thảo nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (dự thảo lần 3);

Dự thảo nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (dự thảo lần 2);

Dự thảo nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

15. Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020;

Dự thảo nghị quyết thông quan phân bổ dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020;

16. Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi điểm b, điểm c, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020;

Dự thảo nghị quyết sửa đổi điểm b, điểm c, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 (đã tiếp thu, chỉnh sửa theo Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS);

Dự thảo nghị quyết sửa đổi điểm b, điểm c, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020;

17. Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước;

18. Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết sửa đổi Điều 17 và Điều 28 của Quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước;

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 17 và Điều 28 của Quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước;

19. Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Đã chỉnh sửa tiếp thu);

Dự thảo nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

20. Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đã chỉnh sửa, tiếp thu).

Dự thảo nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

21. Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định nội dung, mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đã chỉnh sửa tiếp thu);

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

22. Tờ trình số 112/TTr-HĐND ngày 17/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;

Dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;

23. Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Dự thảo nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đã chỉnh sửa theo báo cáo thẩm tra của ban KTNS);

Dự thảo nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

24. Tờ trình 126/TTr-HĐND ngày 24/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

II. CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 5/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2019;

2. Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

3. Báo cáo số 184/BC-VKS ngày 4/6/2019 Báo cáo của Viện trưởng Viện KNSD tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa I;

4. Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

5. Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

5. Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

6. Báo cáo số 139/BC-UBND ngầy 12/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2019;

Dự thảo nghị quyết về dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019, tỉnh Bình Phước;

7. Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2018;

8. Báo cáo số 107/BC-HĐND ngày 13/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018;

9. Báo cáo số 108/BC-HĐND ngày 13/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh giải trình về những nội dung chưa tổng hợp vào dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020;

10. Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 14/6/209 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơ kết năm năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (giai đoạn từ năm 2014-2019);

11. Báo cáo số 335/BC-CTHADS ngày 03/6/2019 của Cục thi hành án dân sự báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/5/2019 nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2019;

Báo cáo tóm tắt của Cục thi hành án dân sự báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/5/2019 nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2019;

12. Báo cáo số 25/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trân ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

13. Báo cáo số 26/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

14. Báo cáo số 27/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

15. Báo cáo số 28/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chỉ tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

16. Báo cáo số 29/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định công tác thu, chi các khoản được vận động thu tại trường công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

17. Báo cáo số 30/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

18. Báo cáo số 31/BC-HĐND-VHXH ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

19. Báo cáo số 235/BC-TA ngày 04/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX;

20. Báo cáo 236/BC-TA ngày 04/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tòa án 6 tháng đầu năm 2019;

21. Báo cáo số 111/BC-HĐND ngày 17/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

22. Báo cáo số 14/BC-HĐND-DT ngày 14/6/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

23. Báo cáo số 15/BC-HĐND-DT ngày 14/6/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về lĩnh vực dân tộc

24. Báo cáo số 12/BC-HĐND-PC ngày 20/6/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;

25. Báo cáo số 13/BC-HĐND-PC ngày 20/6/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

26. Báo cáo số 14/BC-HĐND-PC ngày 20/6/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra về các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh;

27. Báo cáo số 15/BC-HĐND-PC ngày 20/6/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2019;

28. Báo cáo số 16/BC-HĐND-PC ngày 20/6/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

29. Báo cáo số 22/BC-HĐND-KTNS ngày 20/6/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2019;

30. Báo cáo số 23/BC-HĐND-KTNS ngày 20/6/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX;

31. Báo cáo số 24/BC-HĐND-KTNS ngày 20/6/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

32. Báo cáo số 25/BC-HĐND-KTNS ngày 20/6/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 thagns đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019;

33. Báo cáo số 118/BC-HĐND ngày 20/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX;

34. Báo cáo số 119/BC-HĐND ngày 20/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

35.  Báo cáo số 123/BC-HĐND ngày 24/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX;

36. Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019;

37. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước;

38. Thông báo 153/TB-MTTQ-BTT ngày 24/6/2019 của Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019;

39. Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Hội đồng nhân dân tỉnh;

40. Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với Nghị quyết "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước"

41. Báo cáo số 154/BC-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2019;

42. Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với Nghị quyết "Sửa đổi theo quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa ban tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của HĐND tỉnh"

43. Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình đối với ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết "Quy định về số lượng, chức danh về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước";

44. Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp giải trình,tiếp thu, ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết "Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và danh mục các dự án có thay đổi so với Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

45. Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình,tiếp thu Báo cáo thẩm tra của Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

46. Báo cáo số 1599/BC-SVHTTDL ngày 27/6/2019 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh về tên gọi các dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dững đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước"

47. Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình,tiếp thu Báo cáo số 27/BC-HĐND-VHXH, HĐND tỉnh ngày 19/6/2019 của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

48. Báo cáo số 1561/BC-STC ngày 26/6/2019 của Sở Tài chính tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý các địa phương, đơn vị về khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc thường xuyên ở thôn, ấp, khu phố;

49. Báo cáo tóm tắt số 197/BC-VKS ngày 10/6/2019 của Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX;

50. Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện biên chế viên chức (số lượng người làm việc) tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018;

52. Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 02/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung nội dung đối với dự thảo nghị quyết;

53. Báo cáo số 33/BC-HĐND-KTNS của Ban Kinh tế Ngân sách báo cáo thẩm tra bổ sung các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX.

54. Công văn số 1549/STC-NS ngày 25/6/2019 của Sở Tài chính về việc tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến thấm tra và gửi dự thảo nghị quyết đã được thẩm tra;

55. Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh báo cáo tình hình sử dụng nguồn tăng thu năm 2018;

56. Công văn số 1871/UBND-TH ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

III. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI

A. TRẢ LỜI THEO CÔNG VĂN SỐ 1697/UBND-TH NGÀY 20/6/2019 CỦA UBND TỈNH

1. Công văn số 944/SNN-VP ngày 27/6/2019 của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Công văn số 469/STTTTT-PTIT ngày 27/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3. Công văn số 325/BQLDA-KHTH ngày 27/6/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung công văn số 1697/UBND-TH ngày 20/6/2019;

4. Công văn số 1301/SDXD-QLN ngày 27/6/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5. Công văn số 1560/STC-NS ngày 26/6/2019 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6. Công văn số 1839/SGDĐT-VP ngày 28/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7. Công văn số 1116/SNV-XDCQ ngày 28/6/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 1222/SLĐTBXH-NCC ngày 27/6/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9. Công văn số 1038/SKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2019  của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

10. Công văn số 470/SGTVT-KHTC ngày 01/7/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

11. Công văn số 1362/STNMT-VP ngày 28/6/2019 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

12. Công văn số 513/BQL-TNMT ngày 27/6/2019 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri;

13. Công văn số 457/BHXH-VP ngày 28/6/2019 của Bảo hiểm xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

14. Công văn số 513/BQL-TNMT ngày ngày 27/6/2019 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời kiến nghị cử tri;

15. Công văn số 1088/BCH-TM ngày 02/7/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

16. Công văn số 1419/UBND-TH ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

17. Công văn số 495/CAT-PV01 ngày 28/6/2019 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

18. Công văn số 337/BPW-KTĐT ngày 30/7/2019 cúa Công ty cổ phần cấp thoát nước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

19. Công văn số 141/CTDVTL ngày 28/6/2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

20. Công văn số 482/STP-HCTP ngày 24/6/2019 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

21. Công văn Công văn số 350/T.Tr-NV2 ngày 23/7/2019 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

B. TRẢ LỜI THEO CÔNG VĂN SỐ 1750/UBND-TH NGÀY 25/6/2019 CỦA UBND TỈNH

1. Công văn số 414/CTHADS-NV ngày 26/6/2019 của Cục thi hành án dân sự về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

2. Công văn số 946/SNN-VP ngày 27/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

3. Công văn số 327/BQLDA-KHTH ngày 24/6/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung Công vă số 1750/UBND-TH ngày 25/6/2019;

4. Công văn số 315/T.Tr-NV3 ngày 28/6/2019 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời kiến nghị của đại biều HĐND tỉnh;

5. Công văn số 1110/SNV-XDCQ ngày 28/6/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

6. Công văn số 1964/SGDĐT-VP ngày 01/7/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

7. Công văn số 1341/SLĐTBXH-VP ngày 28/6/2019 của Sở lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri;

8. Công văn số 1128/UBND-KT ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

9. Công văn số 1740/PCBP-KG&VP ngày 28/6/2019 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước;

10. Công văn số 1351/STNMT-VP ngày 27/6/2019 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

11. Công văn số 471/SGTVT-KHTC ngày 01/7/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh;

12. Công văn số 1026/SCT-QLN ngày 02/7/2019 của Sở Công thương về việc giải trình ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh;

13. Công văn số 1059/SKHĐT-ĐTG ngày 01/7/2019 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp;

14. Công văn số 1006/SCT-TM ngày 28/6/2019 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

C. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ HỨA:

1. Báo cáo số 139/BC-BQLDA ngày 20/6/2019 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng về việc tình hình thực hiện những vấn đề đã hứa tài kỳ họp thứ bảy (cuối năm 2018);

D. TRẢ LỜI CÁC VĂN BẢN KHÁC

1. Công văn số 141/CTDVTL ngày 28/6/2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Công văn số 1287/SYT-NV ngày 28/7/2019 của Sở Y tế về việc trả lời kiến nghị cử tri;

3. Công văn số 1088/BCH-TM ngày 02/7/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 1111/SNV-XDCQ ngày 28/6/2019 của Sở Nội vụ;

 

 

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Thông báo: 255/TB-VP

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 28/09/2023

lượt xem: 23 | lượt tải:9

Kế hoạch: 03/KH-TĐB07(Lộc Ninh)

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 (kỳ họp giữa năm 2023) của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian đăng: 09/08/2023

lượt xem: 83 | lượt tải:27

Công văn:104/MTTQ-BTT(Lộc Ninh)

Về việc điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 07/08/2023

lượt xem: 62 | lượt tải:26
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Tháng hiện tại1,939
  • Tổng lượt truy cập2,024,896