CẦN SỚM TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT NHÀ GIÁO

Thứ sáu - 25/02/2022 04:26
"Chính phủ cần quan tâm sớm trình xây dựng Luật Nhà giáo nhằm luật hoá các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về vị thế nhà giáo và đặc điểm nghề nhà giáo cũng như các chính sách nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ mới,..." là một trong những kiến nghị được Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ tại Phiên giải trình "Việc thực hiện chính sách, pháp luật tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngữ giáo viên mầm non, phổ thông", sáng 25/02, tại Nhà Quốc hội.
Phát biểu kết luận Phiên giải trình (Phiên số 1), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, sau một buổi làm việc khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, Phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã hoàn thành nội dung thứ nhất “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông”.

Nhấn mạnh Phiên giải trình diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn và xây dựng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho biết, đã có 14 lượt đại biểu đặt câu hỏi; có 01 lượt đại biểu Quốc hội trao đổi lại. Tại Phiên giải trình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã tham gia giải trình nghiêm túc, thẳng thắn. Nội dung giải trình đã tập trung làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận xã hội quan tâm.
 
0225gt (14)
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh 

Từ những vấn đề đặt ra trong Phiên giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương quan tâm một số nội dung cụ thể, như sau:

Thứ nhất, đối với Chính phủ:

. Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nhà giáo trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đề nghị Chính phủ sớm trình xây dựng Luật Nhà giáo nhằm luật hoá các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về vị thế nhà giáo và đặc điểm nghề nhà giáo cũng như các chính sách nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ mới.

. Chỉ đạo các cơ quan liên quan thống nhất nhận thức, quan điểm, có giải pháp dứt điểm, hữu hiệu để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW; đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29. 

. Chỉ đạo hoàn thiện chính sách tiền lương, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách tiền lương đối với đội ngũ giáo viên công lập.

. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục.

 Thứ hai, đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo:

. Rà soát, tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện các văn bản pháp luật về nhà giáo, đặc biệt xây dựng Luật Nhà giáo, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ mới.

. Thống nhất với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc xác định biên chế nhà giáo; điều chỉnh cách tính định biên phù hợp với địa bàn, vùng miền; phù hợp xu thế tăng, giảm dân số cơ học tại một số địa phương, khu vực. Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đội ngũ nhà giáo làm cơ sở hoạch định chính sách, xây dựng mục tiêu, chiến lược, phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng,... bảo đảm đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và có chất lượng.

. Rà soát, sắp xếp các trường sư phạm và cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng khắc phục tình trạng phân tán, đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Giáo dục. Tập trung đầu tư xây dựng một số trường sư phạm trọng điểm, làm đầu tàu cho hệ thống các trường sư phạm.

. Có cơ chế, chính sách tuyển dụng phù hợp; khuyến khích, thu hút người giỏi vào ngành Giáo dục, thu hút giáo viên về công tác tại các địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; có giải pháp bảo đảm nhân lực dạy một số bộ môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật,...).

.Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ các chính sách phù hợp trong tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển giáo viên để đảm bảo chất lượng và sự ổn định của đội ngũ. Phối hợp với các địa phương thực hiện nghiêm chính sách luân chuyển giáo viên miền núi, vùng sâu, vùng xa đã đủ thời gian công tác theo quy định, tuyệt đối tránh tiêu cực, gây tâm lý bất an trong đội ngũ nhà giáo.

Thứ ba, đối với Bộ Nội vụ:

. Thống nhất quan điểm và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải quyết triệt để vấn đề thiếu giáo viên, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhu cầu thực tế của ngành giáo dục.

. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế thu hút người giỏi vào ngành giáo dục.

Thứ tư, đối với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư:

. Nghiên cứu để có các phương án đổi mới cơ chế tài chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phát huy sự năng động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục và huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia vào các hoạt động giáo dục.

. Tăng cường việc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ để xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm chế độ nhằm thu hút giáo viên giỏi. Bố trí đúng, đủ ngân sách nhà nước dành cho giáo dục.

Thứ năm, đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

. Thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn, làm cơ sở để quy hoạch giáo viên; sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm chất lượng, đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu.

. Bảo đảm việc thực hiện chế độ, chính sách cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại địa phương. Thực hiện nghiêm chính sách luân chuyển với giáo viên công tác ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn theo quy định.

. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập; tăng cường đầu tư theo hình thức đối tác công tư.  

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Ủy ban sẽ xây dựng Kết luận Phiên giải trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Chính phủ, các bộ, các ngành liên quan nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và vấn đề biên chế giáo viên. 

Chiều cùng ngày, Phiên giải trình về vấn đề dạy học trong bối cảnh COVID-19 sẽ bắt đầu từ 14 giờ 00. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên giải trình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trực tiếp giải trình; Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan tham gia trả lời các vấn đề liên quan đến dạy học trong bối cảnh COVID-19.

*** Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Phiên giải trình sáng 25/02:
0225gt (15)

Toàn cảnh Phiên giải trình “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh Covid-19” sáng 25/2 tại Nhà Quốc hội do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức.
 
0225gt (16)
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tại Phiên giải trình đã có 14 lượt đại biểu đặt câu hỏi; có 01 lượt đại biểu Quốc hội trao đổi lại; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã tham gia giải trình nghiêm túc, thẳng thắn. Nội dung giải trình đã tập trung làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận xã hội quan tâm.
 
0225gt (17)

Phiên giải trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 30 ĐBQH từ nhiều điểm cầu trong cả nước 
 
0225gt (18)

Các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên giải trình "Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh Covid-19 theo hình thức trực tuyến
 
0225gt (19)
 
Các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên giải trình tại điểm cầu Nhà Quốc hội 
 
0225gt (20) (1)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thứ 2 từ phải sang), cùng đại diện các cơ quan, bộ ngành tham dự Phiên giải trình 
 
0225gt (21)

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ báo cáo "Về thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên phổ thông, mầm non" tại Phiên giải trình 
0225gt (22)

Đại biểu Phạm Nam Tiến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị làm rõ tình trạng thiếu giáo viên tại các khu công nghiệp, khu đô thị và giải pháp khắc phục tình trạng này.
 
0225gt (23)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trực tiếp trả lời làm rõ nhiều nội dung, vấn đề các vị đại biểu Quốc hội nêu tại Phiên giải trình 
 
0225gt (24)


Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ giải pháp căn cơ để giải quyết triệt để bài toán thiếu giáo viên trong khi vẫn phải thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Trung ương về giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước (tinh giảm biên chế).
 
0225gt (25)
Đại diện Cục Nhà giáo trả lời làm rõ nội dung về chế độ tiền lương đối với giáo viên phổ thông và giáo viên mầm non 

 
0225gt (26)
Phiên giải trình diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn và xây dựng
 
0225gt (27)
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp trả lời làm rõ nhiều nội dung, vấn đề các vị đại biểu Quốc hội nêu tại Phiên giải trình 
 
0225gt (28)
 
Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Thị Nguyệt đặt câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn 
tại Phiên giải trình 
 
0225gt (29)
Đại biểu Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách trao đổi nhiều nội dung liên quan đến chế độ tiền lương, chế độ chính sách của giáo viên phổ thông, giáo viên mầm non tại Phiên giải trình 
 
0225gt (30)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng đề nghị làm rõ nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng thừa/thiếu giáo viên, đồng thời cần đề xuất giải pháp trọng tâm sớm khắc phục tình trạng này
 
0225gt (31)
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi bên lề Phiên giải trình "Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh Covid-19 theo hình thức trực tuyến"

 
0225gt (32)
Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Phiên giải trình 
 
0225gt (33)
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ xây dựng Kết luận Phiên giải trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Chính phủ, các bộ, các ngành liên quan nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và vấn đề biên chế giáo viên. 

Nguồn tin: quochoi.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 165 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 146 | lượt tải:46

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 179 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Tháng hiện tại107,810
  • Tổng lượt truy cập3,511,070