TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP GIỮA NĂM 2024, HĐND TỈNH KHÓA X.

Chủ nhật - 10/03/2024 22:20

1. Công văn số: 124/HĐND ngày 03/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

2. Thông báo số: 118/TB-HĐND ngày 26/4/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về Kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về nội dung, chương trình, thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa X.  

3. Thông báo số: 143/TB-HĐND ngày 17/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

I. Trả lời kiến nghị cử tri khu vực thành phố Đồng Xoài:
 
 
 

II. Trả lời kiến nghị cử tri khu vực thị xã Phước Long: 
 
- Công văn số: 119/BQLDA-KHTH ngày 22/02/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 417/STNMT-VP ngày 19/02/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.  

 

III. Trả lời kiến nghị cử tri khu vực thị xã Bình Long:
 

IV. Trả lời kiến nghị cử tri khu vực thị xã Chơn Thành:
 
 

- Công văn số: 221/BQL-QHXDTNMT ngày 19/02/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 357/SXD-QHKT ngày 05/02/2024 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 (kỳ họp cối năm), HĐND tỉnh khóa X.
 
- Công văn số: 417/STNMT-VP ngày 19/02/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

 - Công văn số: 561/STNMT-VP ngày 01/03/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 (kỳ họp cuối năm), HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 39/CV-BBP ngày 15/3/2024 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamec - Bình Phước về việc trả lời kiến nghị của cử tri khu phố 5, phường Minh Thành.

- Công văn số: 727/SXD-QHKT ngày 21/3/2024 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

 
 
V. Trả lời kiến nghị cử tri khu vực huyện Đồng Phú:
 

VI. Trả lời kiến nghị cử tri khu vực huyện Bù Đăng:
 
 

- Công văn số: 119/BQLDA-KHTH ngày 22/02/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 228/SNV-XDCQ ngày 19/02/2024 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 329/SNN-VP ngày 16/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

 
- Công văn số: 625/SGTVT-HTGT ngày 28/5/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ XII  (kỳ họp cuối năm), HĐND tỉnh khóa X.   

- Công văn số: 384/SNN-VP ngày 26/02/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.   

- Công văn số: 49/LMHTX-KT ngày 22/02/2024 của Liên minh Hợp tác xã về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh khóa X.   

Gửi kèm: Công văn số 110/LMHTX-BKT ngày 12/9/2022; Công văn số 229/LMHTX-KT ngày 15/10/2023;  Công văn số 16/LMHTX-KT ngày 12/01/2024 Liên minh Hợp tác xã tỉnh.


- Báo cáo số: 632/SYT-NV ngày 02/02/2024 của Sở Y tế về việc báo cáo phản hồi ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

VII. Trả lời kiến nghị cử tri khu vực huyện Lộc Ninh:
 
- Công văn số: 111/BQLDA-DAGT ngày 20/02/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 119/BQLDA-KHTH ngày 22/02/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 417/STNMT-VP ngày 19/02/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

 - Công văn số: 561/STNMT-VP ngày 01/03/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 (kỳ họp cuối năm), HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 635/STNMT-CCBVMT ngày 08/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh.  

- Công văn số: 315/SLĐTBXH-VP ngày 19/02/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Công văn số 420/UBND-TH ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh.  

 

VIII. Trả lời kiến nghị cử tri khu vực huyện Bù Đốp:

- Công văn số: 221/BQL-QHXDTNMT ngày 19/02/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 615/STC-NS ngày 11/3/2024 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Các văn bản đính kèm: + Công văn 344/STNMT-VP;
                                      + Báo cáo 70/BC/UBND;
                                      + Công văn 443/STC-NS.

- Báo cáo số: 632/SYT-NV ngày 02/02/2024 của Sở Y tế về việc báo cáo phản hồi ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

IX. Trả lời kiến nghị cử tri khu vực huyện Bù Gia Mập:

 
- Công văn số: 112/BQLDA-DAGT ngày 20/02/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 119/BQLDA-KHTH ngày 22/02/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 417/STNMT-VP ngày 19/02/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 786/SCT-QLNL  ngày 03/5/2024 của Sở Công thương về việc phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.   

- Công văn số: 2644/STC-NS ngày 10/8/2023 của Sở Tài chính về việc trả lời kiến nghị về cơ chế, chính sách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.  

 

X. Trả lời kiến nghị cử tri khu vực huyện Hớn Quản: 
 
- Công văn số: 100/BQLDA-DAGT ngày 16/02/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 119/BQLDA-KHTH ngày 22/02/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 228/SNV-XDCQ ngày 19/02/2024 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 406/SXD-QHKT ngày 21/02/2024 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 130/BQLDA-DAGT ngày 23/02/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 (kỳ họp cuối năm), HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 727/SXD-QHKT ngày 21/3/2024 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 615/STC-NS ngày 11/3/2024 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

- Công văn số: 315/SLĐTBXH-VP ngày 19/02/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Công văn số 420/UBND-TH ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh.   

- Công văn số: 305/CTHADS-KNTC ngày 27/3/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước về việc báo cáo vụ việc của ông Phan Trí Ân. 

 

XI. Trả lời kiến nghị cử tri khu vực huyện Phú Riềng:

- Công văn số: 228/SNV-XDCQ ngày 19/02/2024 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 417/STNMT-VP ngày 19/02/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.    

 
- Báo cáo số: 632/SYT-NV ngày 02/02/2024 của Sở Y tế về việc báo cáo phản hồi ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.


 

Tác giả bài viết: DNTT (tổng hợp)

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Tháng hiện tại136,304
  • Tổng lượt truy cập3,539,564